DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Značení nebezpečných látek dle GHS: už žádné chyby!

Správné značení nebezpečných látek je klíčové, aby bylo možné okamžitě identifikovat potenciální nebezpečí a na základě toho vhodně reagovat. Níže najdete praktický přehled značení podle systému GHS a zároveň odpovědi na nejčastější otázky.

Co znamená značení nebezpečných látek?

Značení nebezpečných látek představují standardizované štítky, které se používají k informování o nebezpečnosti dané látky. Skládají se z následujících prvků:

 • Piktogram, který informuje o povaze nebezpečí a lze je rychle vizuálně identifikovat

 • Signální slova jako "Nebezpečí" nebo "Varování"

 • Další informace o bezpečnosti / nebezpečnosti (H- a P- věty)

Označení nebezpečných látek slouží k upozornění uživatele na možná rizika při manipulaci s danou látkou a k ​​vyjasnění nezbytných bezpečnostních opatření.

Kde se značení nebezpečných látek používá?

Štítky s bezpečnostním značením se používají všude tam, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo životního prostředí. Jsou připevněny přímo k nádobám a obalům na nebezpečné látky. Značení nebezpečných látek se používá v různých oblastech průmyslu, v laboratořích, na staveništích, ve skladech, dopravních prostředcích a také v domácnostech, například při používání domácí chemie. Správné značení nebezpečných látek je velice důležité, aby pracovníci a další uživatelé věděli, jaká nebezpečí mohou plynout z látek, s nimiž pracují. Také v případě havárie může být pomoc poskytnuta rychleji, pokud jsou vlastnosti dané látky viditelné na první pohled.

Kdo je zodpovědný za značení nebezpečných látek?

Výrobce je odpovědný za značení nádob i obalů, jakož i za vytvoření bezpečnostních listů. Ve chvíli, kdy se nebezpečné látky přelévají z originální do jiné nádoby, musí ji daný uživatel opatřit odpovídajícím štítkem.

Legislativní základy pro značení nebezpečných látek (GHS / CLP)

Značení nebezpečných látek je standardizováno podle celosvětově jednotného systému - Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS). GHS specifikuje, jak mají být chemické látky klasifikovány do tříd nebezpečnosti, a definuje související symboly nebezpečnosti a standardní věty o nebezpečnosti (H a P věty). Klasifikace a značení nebezpečných látek uvedené v GHS jsou začleněny do evropského práva s evropským nařízením o klasifikaci, označování a balení chemikálií (CLP).

Klasifikace a značení dle GHS

Látky jsou klasifikovány jako nebezpečné, pokud je lze na základě jejich vlastností zařadit alespoň do jedné třídy nebezpečnosti:

i.     fyzikálně-chemická nebezpečí

ii.    nebezpečí pro lidské zdraví

iii.   nebezpečí pro životní prostředí

Při označování nebezpečných látek rozlišuje systém GHS celkem 28 tříd nebezpečnosti: 16 tříd fyzikální a chemické nebezpečnosti, 10 tříd nebezpečnosti pro zdraví a 2 třídy nebezpečnosti pro životní prostředí. V závislosti na typu a závažnosti nebezpečí se třídy nebezpečnosti rozlišují na další kategorie a podtřídy a jsou opatřeny příslušnými symboly nebezpečnosti, signálními slovy a standardními větami o nebezpečnosti (H-věty).

Symboly nebezpečnosti

Výstražné symboly nebezpečnosti jsou černé piktogramy na bílém pozadí, ohraničené červeně. Každý symbol má přiřazen svůj název a kód. Jeden symbol může představovat několik tříd nebezpečnosti.

Signální slova

Na bezpečnostním štítku je kromě grafického symbolu uvedeno také signální slovo "Nebezpečí" nebo "Varování". Signální slovo "Nebezpečí" se používá v případě hrozících vážných nebezpečí, která mohou vést k vážným zraněním, poškození zdraví nebo dokonce smrti. Například nebezpečné látky kategorie 1, jako jsou vysoce žíravé látky nebo vysoce karcinogenní látky, výbušné látky či směsi, které jsou akutně toxické a při vdechování, požití nebo kontaktu s kůží mohou způsobit vážné poškození zdraví.

Signální slovo "Varování" se používá k označení méně závažných, ale stále potenciálně nebezpečných situací. Varuje před nebezpečím, které by mohlo vést k drobným zraněním nebo drobnějším škodám na zdraví. Používá se například pro látky kategorie 2, které mohou mít dráždivý účinek na kůži nebo oči, nebo látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí a mohou vést k dlouhodobému poškození životního prostředí, ale nepředstavují akutní nebezpečí.

Věty o nebezpečnosti (H-věty)

Standardní věty o nebezpečnosti, známé také jako H-věty (Hazard Statements), jsou standardizované kódy, které se používají na bezpečnostních etiketách k popisu konkrétních nebezpečí spojených s danou látkou či směsí. Kompletní přehled H-vět najdete v našem průvodci skladováním nebezpečných látek.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)

Pokyny pro bezpečné zacházení, známé také jako P-věty, jsou standardizované kódy, které se používají na etiketách nebezpečných látek, aby informovaly o pokynech pro bezpečné zacházení s konkrétní látkou či směsí.

Značení nebezpečných látek v praxi - už žádné chyby

V rámci nejrůznějších pracovních úkonů je často nutné přelévat či stáčet nebezpečné látky z původní do jiné nádoby. Na jedné straně je nezbytné, aby nová nádoba byla vhodná pro danou nebezpečnou látku. Na druhé straně je nutné pamatovat na správné označení nové nádoby s nebezpečnou látkou - ponechání takové nádoby bez patřičného označení je značně rizikové a zároveň v rozporu s legislativou. Je proto povinné, aby k nové nádobě byl připevněn odpovídající štítek s nebezpečnou látkou.

Tipy pro bezpečné přelévání z původní nádoby

Před samotným přeléváním či stáčením je třeba zkontrolovat, zda původní i nová nádoba jsou vhodné pro danou nebezpečnou látku a zda jsou v dobrém stavu. Pro bezpečnou manipulaci je vhodné používat praktické pomůcky, jako jsou například trychtýře nebo čerpadla.

Je zásadní věnovat dostatečnou pozornost značení nebezpečných látek a přijmout nezbytná bezpečnostní opatření k minimalizaci rizika nehod či zranění. Důkladná příprava a pečlivost během přelévání či dekantace přispívají k bezpečnosti na pracovišti.

1

Příprava a plánování

 • zkontrolujte bezpečnostní listy

 • zkontrolujte, zda je nová nádoba vhodná pro danou nebezpečnou látku a zda je v dobrém stavu

 • připravte si vhodné pomůcky ke stáčení/přelévání

 • nasaďte si ochranné prostředky

 • zvolte si dobře větrané místo

 • při manipulaci s hořlavinami dbejte na uzemnění

2

Označení nebezpečných látek

 • označte cílovou nádobu příslušným symbolem pro značení nebezpečných látek

 • zkontrolujte štítky na obou nádobách a v případě jejich poškození je vyměňte

3

Příprava pracovní plochy

 • zvolte čistou a suchou pracovní plochu

 • připravte si nádoby

4

Přelévání / stáčení / dekantace

 • nebezpečné látky přelévejte opatrně, pomalu a kontrolovaně

 • používejte vhodné nástroje, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s nebezpečnou látkou

5

Dokončení a čištění

 • nádoby řádně uzavřete a zajistěte

 • použité materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy

 • důkladně očistěte pracovní plochu

6

Dokumentace

 • zdokumentujte přelévané množství a nádoby

 • v případě potřeby aktualizujte označení příslušných nádob

Výběr vhodné nádoby na nebezpečné látky

Výběr vhodného materiálu nádoby pro skladování nebezpečných látek závisí na několika faktorech - včetně typu nebezpečné látky, jejích chemických vlastností, její reaktivity s jinými látkami a včetně regulačních a bezpečnostních norem. V našem seznamu odolnosti médií najdete užitečné informace o vhodných obalových materiálech pro širokou škálu nebezpečných látek.

U DENIOSu najdete rozmanitý sortiment nádob na nebezpečné látky. Nabízíme nádoby v různých velikostech - od malých po velké, vyrobené z různých materiálů - plastu, oceli či nerezu, abyste si mohli zvolit optimální variantu pro danou nebezpečnou látku. Kromě toho má velká část naší nabídky nádob další schválení pro specifické účely, jako je např. UN schválení pro přepravu, vhodnost pro Ex-zóny, vhodnost pro potraviny nebo ESD (elektricky vodivé) provedení.

Jak správně označit nádoby s nebezpečným obsahem?

Nejprve musí být nebezpečná látka jasně identifikována - prostřednictvím označení originálního obalu, bezpečnostního listu nebo CAS-čísla (Chemical Abstracts Service). Pro cílovou nádobu je poté třeba zvolit příslušné výstražné symboly nebezpečnosti a piktogramy, přidat varování, bezpečnostní pokyny a požadovaná ochranná opatření. Štítek by měl být umístěn tak, aby byl dobře čitelný a viditelný. V e-shopu DENIOS najdete všechny běžné GHS symboly jako praktické samolepicí folie v různých velikostech.

Náš tip: Produktová řada FALCON přináší nádoby pro nejrůznější účely: bezpečné skladování, přelévání i přesné dávkování kapalných nebezpečných látek. Bezpečnostní nádoby FALCON jsou standardně dodávány s identifikačními nálepkami GHS.

Mohlo by vás také zajímat

Načítám…
i

Technické informace na této stránce byly sestaveny pečlivě a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně DENIOS nepřebírá žádnou záruku nebo zodpovědnost jakéhokoli druhu za aktuálnost, úplnost a správnost a to ani vůči čtenáři, ani vůči třetím osobám. Použití informací a obsahu pro Vaše vlastní účely je proto na Vaši zodpovědnost. V každém případě dodržujte místně a aktuálně platnou legislativu.

Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00