DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Výstražné symboly nebezpečnosti

(9 produkt)

Nařízení GHS a CLP předepisují označování nebezpečných látek symboly nebezpečnosti, které jsou v Evropě standardizovány. V našem obchodě najdete všechny běžně používané samolepící symboly nebezpečnosti.

Filtr
 • -
Sortierung
Zobrazeno 9 z 9 položek

Symboly GHS: Globálně standardizované symboly pro nebezpečné látky

Co znamená označení "GHS"?

V posledních letech byly v různých zemích vyvinuty různé systémy pro označování chemikálií a nebezpečných látek. Tytéž látky lze tedy klasifikovat zcela odlišně, např. kofein: čistý kofein byl v Japonsku považován za toxický, v Austrálii zdraví škodlivý a v Číně za neškodný. Na tento problém reagovala OSN již v roce 1992 na konferenci v Rio de Janeiru a v roce 2005 představila "Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování" (GHS). Tímto nařízením se změnilo značení a klasifikace nebezpečných látek a chemikálií, které se předtím v jednotlivých zemích lišily.

Od roku 2015 jsou předepsány symboly nebezpečných látek dle jednotného systému značení GHS, který je platný po celém světě. To platí pro skladování, přepravu i bezpečnost práce různých nebezpečných látek.

Jaké jsou předpisy dle GHS v Evropě?

V Evropě bylo GHS implementováno tzv. nařízením CLP. Toto celosvětově jednotné značení a klasifikace nebezpečných látek je závazné pro všechny země od 1. června 2015.

Směrnice ES Regulace GHS
15 stupňů nebezpečí 28 tříd nebezpečnosti rozdělených do kategorií
7 symbolů nebezpečí 9 výstražných piktogramů
černé symboly na oranžovém pozadí červeně ohraničený kosočtverec s černým symbolem na bílém pozadí
--- signální slova "Nebezpečí" nebo "Výstraha"
R-věty H-věty (věty o nebezpečnosti)
S-věty P-věty (bezpečnostní pokyny)
Kritéria klasifikace podle směrnice o látkách 67/548/EHS a směrnice o přípravcích 1999/45/ES Klasifikační kritéria podle GHS-VO EG/1272/2008

Jaká opatření jsou vyžadována u nebezpečných látek se starými štítky?

Poslední přechodné období pro značení uplynulo 1. června 2017. Nyní musí všechny nebezpečné látky a směsi, včetně produktů již uvedených na trh a zásob, nést nové symboly GHS.

** Výjimky potvrzují pravidlo **

V rámci firmy mohou například stále být nepoužité látky a směsi, které jsou označeny v souladu se směrnicemi ES.

Zde platí, že dle TRGS 201 "Klasifikace a označování pro činnosti zahrnující nebezpečné látky" není nutné měnit staré označení dle směrnic ES na nové dle nařízení CLP, pokud se neobjevily žádné další relevantní bezpečnostní informace.

To platí zejména pro:

 • originální balení

 • rezervní vzorky

 • laboratorní přípravky

 • zřídka užívané nebezpečné látky na skladě

Pokud se stále užívá "staré" označení podle směrnic ES pro výše uvedené výjimky, lze nadále používat návod k obsluze s odpovídajícími výstražnými upozorněními a symboly. Nové označení je však nutné, pokud staré již není čitelné nebo se klasifikace změnila kvůli novým zjištěním. Dvojí označování novými a zároveň starými symboly není povoleno.

Prvním krokem je vždy stanovení rozdílů mezi předchozí klasifikaci a označením, na kterých je toto hodnocení rizik založeno, a novými zjištěními.

V ** druhém kroku ** je pak nutné posoudit:

 • Jsou rozdíly mezi předchozí klasifikací/označením a novou klasifikací/označením relevantní? Jsou dosud přijatá opatření dostatečná?

 • Vznikají v důsledků nových zjištění nové povinnosti?

 • Je nutné měnit návod k obsluze?

 • Musí být zaměstnanci okamžitě přeškoleni?

 • Musí být aktualizován seznam nebezpečných látek?

Vše pod jednou střechou!
Servis & Údržba

Věnujte se plně svému podnikání, o vše ostatní se postaráme my!

Kolik existuje piktogramů GHS a co obsahují?

Zde je uveden zjednodušený přehled 9 symbolů nebezpečných látek (piktogramy GHS). Každý piktogram má číslo a štítek pro černý symbol.

 • GHS01: Exploze
 • GHS02: Oheň
 • GHS03: Plamen nad kruhem
 • GHS04: Plynová lahev
 • GHS05: Korozivní
 • GHS06: Lebka se zkříženými hnáty
 • GHS07: Vykřičník
 • GHS08: Ohrožení zdraví
 • GHS09: Životní prostředí

Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní opatření

Pro jednoznačné sdělení byly vedle symbolů nebezpečných látek zformulovány jednotné informace týkající se (ne)bezpečnosti. Cílem bylo osobě, která látku používá, objasnit nebezpečí, která může látka představovat a jak je nutné se chovat v kontextu ochranných opatření.

Označením látek a směsí odpovídajícími symboly a informacemi o nebezpečných látkách (H- a S-věty) je možné rozpoznat nebezpečí, která látky mohou přinášet, i bez jakýchkoli znalostí chemie. Kromě toho jsou také uvedeny bezpečnostní pokyny.

Standardní věty o nebezpečnosti (H- a EUH-věty)

Výstražná upozornění se také označují jako H-věty a jsou standardizovanými textovými moduly, jejichž znění je závazné. Znění H-vět pro všechny jazyky EU lze nalézt v příloze III nařízení CLP. H-věty jsou číslovány takto: druh nebezpečí lze identifikovat již z prvního čísla H-věty:

 • H2xy – fyzické nebezpečí

 • H3xy – zdravotní rizika

 • H4xy – nebezpečí pro životní prostředí

Druhá a třetí číslice označuje pořadové číslo. Vzhledem k tomu, že ne všechny dřívější R-věty a další prvky značení jsou pokryty GHS-systémem, ale úroveň ochrany v EU by měla být zachována, byly tyto převedeny do evropských H-vět (EUH) - v příloze II nařízení CLP. Ty se týkají fyzikálních a škodlivých vlastností, určitých směsí, pro které platí zvláštní předpisy, a pro přípravky na ochranu rostlin. Narozdíl od H-vět nejsou EUH-věty součástí klasifikace. V rámci EU jsou však povinnou součástí značení. Příklady:

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí

 • H370 Poškozuje orgány

 • EUH 014 Prudce reaguje s vodou

Bezpečnostní pokyny (P-věty)

Bezpečnostní pokyny jsou také označovány jako P-věty a jsou uvedeny v příloze IV nařízení CLP ve svých právně závazných formulacích pro všechny úřední jazyky EU.

P-věty jsou číslovány takto:

Stejně jako u H-vět lze kategorii P-vět identifikovat podle prvního čísla:

 • P1xy – Obecné (určeno pouze pro spotřební zboží)

 • P2xy – Prevence

 • P3xy – Reakce

 • P4xy – Uskladnění

 • P5xy – Likvidace

Druhá a třetí číslice označuje průběžné číslo:

Příklady:

 • Udržujte mimo dosah dětí

 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

 • P331 Nevyvolávejte zvracení

 • P403 Uchovávejte na dobře větraném místě

Texty H- a P-vět musí být na štítcích. Čísla nemusí být specifikována. DENIOS vám nabízí rozsáhlý sortiment OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), zejména pro nebezpečné látky s H-větami z kategorie prevence. Můžete si také prohlédnout naši nabídku dalších produktů: oční sprchy, ochrana dýchacích cest, ochranné rukavice nebo protichemické kombinézy.

Jak vám může DENIOS pomoci se správným značením?

U DENIOSu najdete příslušné značky, upozornění a štítky, které vám pomohou se správným označováním dle GHS, abyste snadno splnili zákonné požadavky. Náš bezplatný plakát GHS a průvodce DENIOS týkající se nebezpečných látek pomáhají usnadnit proces značení vašim kolegům a zaměstnancům a učinit následnou práci bezpečnější (koneckonců existuje zde velký potenciál nebezpečí).

Přečtěte si také...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00