DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Níže bychom vám jako „subjektu údajů“ poskytli rádi informace o zpracování vašich osobních údajů ze strany naší společností a o vašich právech podle zákonů o ochraně osobních údajů. V zásadě je možné používat naše webové stránky bez zadávání osobních údajů. Pokud však chcete prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby naší společnosti, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje-li pro něj právní základ, zpravidla si od vás vyžádáme souhlas.

Zpracování osobních údajů, jakými jsou například vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa, se provádí vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými pro společnost DENIOS SE v dané zemi. V těchto zásadách ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali o rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů.

Jako správce jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, abychom zajistili co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenosy dat přes internet však mohou mít bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám můžete své osobní údaje zaslat i jiným způsobem, například telefonicky nebo poštou.

2. Správce

Správcem ve smyslu GDPR je:

DENIOS SE, Dehmer Straße 54–66, 32549 Bad Oeynhausen, tel: 05731 753-0, fax: 05731 753-199, e-mail: info@denios.de

V určitých případech pověřujeme také naše tuzemské a zahraniční dceřiné společnosti, abychom mohli reagovat na vaše dotazy a objednávky, pro prodejní a propagační účely. Přehled našich dceřiných společností naleznete na adrese: https://www.denios.cz/o-nas/skupina-denios/.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na této adrese: datenschutz-denios@audatis.de.

Se všemi dotazy a návrhy týkajícími se ochrany osobních údajů se můžete obrátit kdykoli přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Definice

Zásady ochrany osobních údajů vychází z pojmů, které byly použity tvůrci evropských směrnic a nařízení při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Proto chceme používané pojmy nejdříve objasnit.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné tyto pojmy:

4.1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.2. Subjekt údajů

Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce (naše společnost).

4.3. Zpracování

Zpracováním je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

4.4. Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

4.5. Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

4.6. Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

4.7. Zpracovatel

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

4.8. Příjemce

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

4.9. Třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

4.10. Souhlas

Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný a informovaný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

5. Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (ve spojení s § 15 odst. 3 telemediálního zákona) slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše výrobky nebo služby.

Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které je zpracování osobních údajů nezbytné, například pro plnění daňových povinností, vychází zpracování z čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například tehdy, kdyby se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo třeba předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Operace zpracování by mohly vycházet z čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Toto zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že je evropský zákonodárce zvlášť zmínil. V této souvislosti vycházel z pojetí, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud jste zákazníkem naší společnosti (bod odůvodnění 47, věta 2 GDPR).

6. Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné účely, než jsou účely uvedené níže.

Vaše osobní údaje budeme předávat třetím stranám pouze v případě, že:

 1. jste udělili svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR,

 2. je předání přípustné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za účelem ochrany našich oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly předány,

 3. existuje zákonná povinnost předání podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR,

 4. je to právně přípustné a nezbytné podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR pro realizaci smluvních vztahů s vámi.

Vzhledem k tomu, že společnost DENIOS působí po celém světě, může být nezbytné předat vaše osobní údaje místním dceřiným společnostem nebo obchodním partnerům a prodejcům, jejichž sídlo se může nacházet i mimo Evropský hospodářský prostor, aby bylo možné vyřídit vaši záležitost lépe nebo zajistit naše oprávněné zájmy.

Předávání vašich osobních údajů do třetích zemí se provádí na základě standardních smluvních doložek, pokud pro danou třetí zemi neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany.

Standardní smluvní doložky si můžete stáhnout na adrese: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=cs.

Přehled všech rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs.

7. Technologie

7.1 Šifrování SSL/TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS k zajištění bezpečnosti zpracování dat a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky, přihlašovací údaje nebo žádosti o kontakt, které nám jako provozovateli zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že je v adresním řádku prohlížeče místo „http://“ „https://“, a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Tuto technologii používáme k ochraně vašich přenášených dat.

7.2 Shromažďování údajů při návštěvě webových stránek

Pokud používáte naše webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (v tzv. „souborech protokolu serveru”). Naše webové stránky shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když vy nebo automatizovaný systém navštívíte stránku. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Mohou být shromažďovány tyto údaje:

 1. typy a verze používaných prohlížečů,

 2. operační systém používaný přistupujícím systémem,

 3. webové stránky, ze kterých se přistupující systém dostal na naše webové stránky (tzv. referer),

 4. dílčí webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách,

 5. datum a čas přístupu na webové stránky,

 6. adresa internetového protokolu (IP),

 7. poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozujeme žádné závěry o vaší osobě. Tyto informace jsou víceméně nezbytné k zachování těchto funkcí:

 1. správné zobrazení obsahu našich webových stránek,

 2. optimalizace obsahu našich webových stránek a reklamy na nich,

 3. zajištění trvalé funkčnosti našich IT systémů a technologie našich webových stránek a

 4. poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení nezbytných pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku.

Shromážděné údaje a informace proto používáme pouze pro statistické účely a s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů v naší společnosti, abychom zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Údaje ze souborů protokolu serveru jsou uchovávány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů.

7.3 Google reCaptcha

Na těchto webových stránkách používáme také funkci reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Tato funkce slouží především k rozlišení, zda záznam provedla fyzická osoba, nebo zda došlo k zneužití strojovým a automatizovaným zpracováním. Služba zahrnuje také odeslání IP adresy a dalších údajů, které společnost Google pro službu reCAPTCHA potřebuje, společnosti Google.

Toto zpracování se provádí pouze v případě, že byl udělen výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

7.4 Amazon Web Services – AWS (hostování)

Naše webové stránky hostujeme na Amazon Web Services (AWS). Poskytovatelem je společnost Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Lucemburk.

Při návštěvě našich webových stránek jsou vaše osobní údaje zpracovávány na serverech AWS. Osobní údaje mohou být předávány také mateřské společnosti AWS v USA. Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek EU. Podrobnosti naleznete na adrese: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Použití AWS vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem o to, aby byly naše webové stránky prezentovány co nejspolehlivěji.

Se společností AWS jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se o smlouvu podle předpisů o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že společnost AWS zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a GDPR.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti AWS naleznete na adrese: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

7.5 Platforma pro správu souhlasů (CMP) společnosti One Trust

Tyto webové stránky používají CMP společnosti OneTrust. Příjemcem vašich údajů ve smyslu čl. 13 odst. 1 e) GDPR je společnost OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309, USA.

V rámci zpracování osobních údajů předáváme osobní údaje (údaje k souhlasu). Údaji k souhlasu se rozumí tyto údaje:

 • URL žádosti o webovou stránku

 • informace o zařízení

 • informace o prohlížeči

 • anonymizovaná IP adresa

 • údaje opt-in a opt-out

 • datum a čas návštěvy

 • URL žádosti o webovou stránku

 • cesta webové stránky

 • zeměpisná poloha

Údaje jsou zpracovávány za účelem dodržování zákonných povinností (povinnost doložit udělený souhlas podle čl. 7 odst. 1 GDPR) a související dokumentace souhlasů, a tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. K ukládání údajů se používá místní úložiště.

Bez popsaného zpracování není zaručena funkčnost webových stránek. Uživatel nemůže vznést námitku, pokud je dána zákonná povinnost získat souhlas uživatele pro určité operace zpracování údajů (čl. 7 odst. 1, 6 odst. 1 bod 1 písm. c GDPR).

Další informace o společnosti OneTrust naleznete na adrese: https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

8. Soubory cookies

8.1 Obecné informace o souborech cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, které jsou automaticky vytvářeny vaším prohlížečem a ukládány do vašeho IT systému (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.), když navštívíte naše stránky.

Do souboru cookies se ukládají informace, které vznikají v souvislosti s konkrétním použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že takto získáme přímo poznatky o vaší totožnosti.

Používání souborů cookies slouží jednak k tomu, aby bylo pro vás použití naší nabídky příjemnější. Používáme takzvané relační cookies, abychom poznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek. Soubory cookies se po opuštění našich stránek automaticky vymažou.

Kromě toho používáme dočasné cookies pro optimalizaci uživatelské přívětivosti; tyto soubory cookies se ukládají ve vašem koncovém zařízení po určitou stanovenou dobu. Pokud naše stránky navštívíte znovu a budete chtít využít našich služeb, automaticky se rozpozná, že jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu.

Mimoto používáme soubory cookies ke statistickému záznamu používání našich webových stránek a k vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto soubory cookies nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste u nás již byli, když naše stránky znovu navštívíte. Tyto soubory cookies se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou.

8.2 Právní základ pro používání souborů cookies

Údaje zpracovávané pomocí souborů cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, jsou nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím našeho souboru cookies se souhlasem (OneTrust) se provádí za účelem zmapování a prokázání vašeho souhlasu se zasíláním technicky nepotřebných souborů cookies, a tedy za účelem dodržení platných právních předpisů podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Pro všechny ostatní soubory cookies platí, že jste s nimi udělili souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR prostřednictvím našeho banneru k odběru souborů cookies.

9. Obsah našich webových stránek

9.1 Registrace zákaznického účtu

Máte možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách s uvedením osobních údajů.

To, které osobní údaje nám přitom budou poskytnuty, je určeno vstupní maskou použitou při registraci.

Převážně se jedná o tyto údaje:

 • jméno, příjmení

 • fakturační a dodací adresa

 • e-mailová adresa

 • fakturační a platební údaje

 • popř. datum narození

 • popř. telefonní číslo

Vámi zadané osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány výhradně pro naše interní použití a pro naše vlastní účely. Můžeme iniciovat předání jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, kteří budou osobní údaje používat výhradně pro interní použití v našem zájmu.

Při registraci na našich webových stránkách se ukládá dále IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP), datum a čas registrace. Tyto údaje jsou ukládány proto, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby nám umožnit objasnit spáchané trestné činy. V tomto ohledu je ukládání těchto údajů nezbytné pro naši ochranu. Tyto údaje se zásadně nepředávají třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost předat je nebo pokud jejich předání neslouží k trestnímu stíhání.

Vaše registrace v rámci dobrovolného poskytnutí osobních údajů nám slouží také k tomu, abychom vám mohli nabídnout obsah nebo služby, které lze z povahy věci nabízet pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat z naší databáze.

Na žádost vám kdykoli poskytneme informace o tom, které osobní údaje jsou o vás uloženy. Kromě toho osobní údaje na vaši žádost opravíme nebo vymažeme, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi archivace. Pověřenec pro ochranu osobních údajů uvedený v těchto zásadách ochrany osobních údajů a všichni ostatní zaměstnanci jsou subjektu údajů v této souvislosti k dispozici jako kontaktní osoby.

Zpracování vašich údajů se provádí v zájmu pohodlného a snadného používání našich webových stránek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Abychom mohli použít vaši e-mailovou adresu k vytvoření účtu, zašleme vám potvrzovací e-mail na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

9.2 Zpracování údajů pro účely plnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány, pokud je nám poskytnete za účelem plnění smlouvy. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných formulářů pro zadání. Vámi poskytnuté údaje ukládáme a používáme za účelem realizace smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje zablokovány s ohledem na lhůty pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva a po uplynutí těchto lhůt budou vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si další použití údajů nevyhradíme ze zákona, o čemž vás informujeme níže.

Námi shromážděné osobní údaje budou v rámci zpracování smlouvy předány přepravní společnosti pověřené dodáním zboží, pokud to bude nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáváme v rámci zpracování plateb pověřené úvěrové instituci, pokud to bude nezbytné pro zpracování plateb. Pokud využíváme poskytovatele platebních služeb, výslovně vás o tom informujeme níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

9.3 Paqato

S odesláním vašeho zboží se zpracovávají údaje v záhlaví objednávky, aby bylo možné zásilku sledovat a identifikovat problematické případy GDPR. Údaje o uživateli jsou uloženy a zpracovávány v systému analýzy odesílání PAQATO společnosti PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Spolková republika Německo. Popsané činnosti zpracování jsou prováděny za účelem rychlejšího a bezchybného dodání zboží a zajištění hladké komunikace a jsou prováděny na základě našeho oprávněného zájmu o poskytování příslušných služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Údaje vymažeme, jakmile již nebudou potřebné. Každé dva roky přezkoumáváme nezbytnost; dále platí zákonné povinnosti archivace.

9.4 Zpracování údajů pro ověření totožnosti

V případě potřeby ověřujeme vaši totožnost na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b a f GDRP za využití informací od poskytovatelů služeb. Oprávnění k této činnosti vyplývá z ochrany vaší totožnosti a prevence pokusů o podvod na naše náklady. Okolnosti a výsledek naší žádosti budou po dobu trvání smluvního vztahu ukládány na váš zákaznický účet nebo účet hosta.

9.5 Navázání kontaktu / kontaktní formulář

Osobní údaje jsou shromažďovány při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Které údaje jsou v případě kontaktního formuláře shromažďovány, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou ukládány a používány výhradně pro účely zodpovězení vašeho dotazu, resp. reagování na vaši žádost nebo pro kontaktování vás a související technickou správu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou vymazány po zpracování vašeho dotazu, resp. žádosti. To platí v případě, že okolnosti nasvědčují tomu, že byla daná záležitost definitivně objasněna, a za předpokladu, že neexistují zákonné povinnosti archivace údajů, které by tomu bránily.

10. Zpracování údajů pro reklamní účely

10.1 Vlastní reklamní účely a reklamní účely třetích stran / personalizovaná reklama

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu nebo si nechali zaslat reklamní materiál, evidujeme vás jako stávajícího nebo potenciálního zákazníka. V těchto případech zpracováváme vaše údaje, abychom vám mohli tímto způsobem zasílat informace o nových výrobcích a službách. Toto zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak.

Abychom zajistili, že budete dostávat pouze propagační informace, které vás pravděpodobně zajímají, kategorizujeme a přidáváme další informace do vašeho zákaznického profilu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. K tomuto účelu se používají statistické informace a informace o vás (např. základní údaje z vašeho zákaznického profilu). Cílem je zasílat vám reklamu, která je zaměřena výhradně na vaše skutečné nebo domnělé potřeby, a neobtěžovat vás zbytečnou reklamou.

Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nejsou potřebné pro splnění účelu, nejdéle však po uplynutí zákonných lhůt pro archivaci.

Pokud vznesete námitku, bude příslušná kontaktní adresa pro další zpracování údajů pro reklamní účely zablokována. Rádi bychom upozornili, že ve výjimečných případech mohou být reklamní materiály zasílány přechodně i po obdržení vaší námitky. To je technicky podmíněno dobou nutnou pro přípravu reklamních materiálů a neznamená to, že vaši námitku neprovedeme.

10.2 Rozesílání zpravodajů stávajícím zákazníkům

Pokud jste nám při nákupu zboží nebo služeb poskytli svoji e-mailovou adresu, můžeme vám zasílat pravidelně nabídky podobného zboží nebo služeb, které jste si již z naší nabídky zakoupili. V souladu s § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži k tomu od vás nepotřebujeme získat zvláštní souhlas. V tomto ohledu se provádí zpracování údajů výhradně na základě našeho oprávněného zájmu o personalizovaný přímý marketing v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste zpočátku vyjádřili nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám e-maily zasílat. Proti používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely můžete vznést samozřejmě kdykoli později námitku.

Po obdržení vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě ukončeno. V případě vaší námitky týkající se použití vaší e-mailové adresy vám vzniknou pouze náklady na zaslání podle základních sazeb.

10.3 Informativní e-mail k digitálnímu katalogu

Pokud nám zašlete své kontaktní údaje na adresu www.denios.cz/digitalni-katalog, pravidelně (zpravidla minimálně jednou ročně) vám budeme posílat informativní mail, ve kterém vás budeme informovat o aktualizaci našeho hlavního katalogu a umožníme vám přístup do našeho digitálního katalogu.  

Tyto informace jsou poskytovány na základě našeho oprávněného zájmu zasílat vám informace o našem aktuálním portfoliu výrobků a našich aktuálních cenách. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace pro zasílání informativního e-mailu slouží k zasílání uvedeného informativního e-mailu a k umožnění přístupu do našeho digitálního katalogu. Kromě toho mohou být odběratelé informativního e-mailu informováni e-mailem, pokud to bude nezbytné pro provoz příslušných služeb. To může nastat například v případě změny technických podmínek. 

Žádné osobní údaje shromážděné při přihlášení k informativnímu e-mailu nebudou předány třetím stranám. Proti zasílání našeho informativního e-mailu můžete vznést kdykoli námitku s platností do budoucna. Svou námitku zašlete na adresu datenschutz-denios@audatis.de.

10.4 Newsletter

Na našich webových stránkách máte možnost přihlásit se k odběru firemního newsletteru. Které osobní údaje jsou nám při objednání zpravodaje zaslány, vyplyne ze vstupní masky použité pro tento účel.

Zákazníky a obchodní partnery informujeme prostřednictvím newsletteru v pravidelných intervalech o našich nabídkách. Newsletter naší společnosti můžete obdržet pouze tehdy, pokud

 1. máte platnou e-mailovou adresu a

 2. zaregistrovali jste se k odběru newsletteru.

Z právních důvodů bude na e-mailovou adresu, kterou jste zadali pro zasílání newsletteru poprvé, zaslán potvrzovací e-mail s použitím procesu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží ke kontrole, zda jste jako vlastník e-mailové adresy příjem newsletteru schválili.

Při registraci k odběru newsletteru ukládáme také IP adresu IT systému, který používáte v době registrace, a datum a čas registrace, které přiděluje váš poskytovatel internetových služeb (ISP). Shromažďování těchto údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli později vysledovat (případné) zneužití vaší e-mailové adresy, a slouží tedy k naší právní ochraně.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace k odběru newsletteru se používají výhradně k zasílání našeho newsletteru. Dále mohou být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud to bude nezbytné pro fungování služby newsletteru nebo související registraci, jako je tomu v případě změn v nabídce newsletteru nebo změn technických podmínek. Žádné osobní údaje shromážděné v rámci služby zasílání newsletteru nebudou předávány třetím stranám. Odběr našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit. Souhlas s ukládáním osobních údajů, který jste nám udělili pro zasílání newsletteru, můžete kdykoli odvolat. K odvolání souhlasu naleznete v každém newsletteru příslušný odkaz. Kromě toho je možné se z odběru newsletteru odhlásit kdykoli přímo na našich webových stránkách nebo nás o tom informovat jiným způsobem. V případě storna Vám nevznikají žádné další náklady s výjimkou nákladů na přepravu dle základních tarifů.

Právním základem pro zpracování údajů za účelem zasílání newsletteru je v případě vaší registrace k odběru newsletteru čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Další informace o newsletteru společnosti DENIOS SE a příklady obsahu předchozích zpravodajů naleznete na adrese https://www.denios.cz/newsletter/.

10.5 Episerver

K rozesílání newsletterů používáme nástroj Episerver. Jeho poskytovatelem je společnost Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín. Episerver je služba, s níž je možné organizovat a analyzovat zasílání newsletterů. Údaje zadané pro přihlášení k odběru newsletteru (např. e-mailová adresa) jsou uloženy na serverech společnosti Episerver.

Naše newslettery zasílané pomocí nástroje Episerver nám umožňují analyzovat chování příjemců newsletteru. Mimo jiné lze analyzovat, kolik příjemců otevřelo zprávu s newsletterem a jak často bylo na který odkaz ve newsletteru kliknuto. Pomocí tzv. sledování konverzí lze také analyzovat, zda po kliknutí na odkaz v newsletteru došlo k předem definované akci (např. nákupu výrobku na našich webových stránkách).

V případě zasílání našeho newsletteru našim stávajícím zákazníkům (bod 10.2) se provádí analýza na základě našeho oprávněného zájmu o zjištění úspěšnosti našeho newsletteru a optimalizaci jeho obsahu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru (bod 10.3), bude analýza prováděna na základě vašeho souhlasu uděleného při registraci (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Pokud si analýzu pomocí nástroje Episerver nepřejete, je třeba se z odběru newsletteru odhlásit. K tomu poskytujeme v každém newsletteru odpovídající odkaz. Kromě toho se můžete z odběru newsletteru odhlásit přímo na webových stránkách.

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, budou u nás uloženy tak dlouho, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou na našich serverech a na serverech společnosti Episerver zablokovány. Pokud si přejete, aby byly vaše údaje pro účely zasílání newsletteru vymazány, sdělte nám to prosím. Údaje, které ukládáme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou zónu), tím nejsou dotčeny.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Episerver na adrese: https://www.episerver.com/de/legal/datenschutz.

10.6 Upomenutí na hodnocení společností Trusted Shops

Pokud jste nám k tomu v průběhu objednávky nebo po ní udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to aktivací zaškrtávacího políčka nebo kliknutím na tlačítko k tomu určené (zhodnotit později), předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem (www.trustedshops.de), abychom vás e-mailem upozornili na možnost hodnocení vaší objednávky. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo přímo u společnosti Trusted Shops.

10.7 Spolupráce s naší mateřskou společností pro reklamní účely

Za účelem ochrany oprávněných zájmů skupiny DENIOS podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR o optimalizaci reklamního a prodejního působení naší centrály a našich dceřiných společností na trhu může být nezbytné, abychom sdíleli určité osobní údaje v rámci skupiny DENIOS. Jedná se zejména o kontaktní údaje, informace o vašich zájmech a vašem zákaznickém profilu, stejně jako o tom, jak využíváte naše výrobky a služby.

10.8 Odběr odborných publikací

Osobní údaje poskytnuté v rámci bezplatné objednávky odborných publikací DENIOS používá skupina DENIOS pro účely zasílání zpravodaje DENIOS a pro kontaktování ze strany společnosti DENIOS (poštou, telefonicky) za účelem poskytování informací o výrobcích a službách skupiny DENIOS.

Použití osobních údajů pro popsané účely je smluvně stanovenou a nezbytnou odměnou ze strany společnosti DENIOS za bezplatné poskytnutí stahování (platba za odbornou publikaci osobními údaji).

Bezplatné poskytnutí příslušného dokumentu je možné pouze díky možnosti propagačního využití osobních údajů. Z tohoto důvodu není nutný dodatečný souhlas se zasíláním newsletteru a/nebo s dalšími uvedenými reklamními opatřeními. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR.

Proti zasílání reklamních informací e-mailem, poštou nebo telefonicky můžete vznést kdykoli námitku zasláním prohlášení společnosti DENIOS, které nevyžaduje předepsanou formu (e-mail: obchod@denios.cz, telefon: 800 383 313). Po vznesení námitky nebudou údaje pro reklamní účely dále využívány. Uplatněním práva na námitku vám nevzniknou žádné jiné náklady než náklady na zaslání podle základních sazeb.

Další informace o zpravodaji společnosti DENIOS a příklady obsahu předchozích zpravodajů naleznete na adrese https://www.denios.cz/newsletter/ .

10.9 JivoChat

Používáme službu JivoChat poskytovanou společností JivoSite Inc, 1261 Lincoln Ave Ste 208, San Jose, California, 95125, USA. JivoChat je služba, která umožňuje zadávat požadavky do chatu a přijímat pomoc od chatbota. Pokud váš požadavek nemůže chatbot zpracovat, bude předán našim zaměstnancům.

JivoChat používá soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení. Pokud použijete chat, může společnost JivoChat zpracovávat následující osobní údaje:

 • datum a čas komunikace

 • typ a verze prohlížeče

 • IP adresa

 • použitý operační systém

 • množství odeslaných dat

V závislosti na průběhu chatu mohou být zpracovány další osobní údaje, které jste v chatu poskytli. Poskytnutí údajú je dobrovolné a je založeno na vašem souhlasu. Vaše údaje zpracovává společnost JivoSite také za účelem analýzy používání našich webových stránek a za účelem poskytnutí chatovacího okna na našich webových stránkách, které můžete použít ke kontaktu s námi.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Předávání vašich osobních údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek. Osobní údaje budou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu k naplnění účelu zpracování. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou k naplnění účelu potřebné. Další informace o ustanoveních společnosti JivoSite Inc. o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.jivochat.com/files/privacy_policy.pdf.

11. Naše aktivity na sociálních sítích

Abychom s vámi mohli komunikovat i na sociálních sítích a informovat vás o našich službách, máme zde své vlastní stránky. Pokud navštívíte některou z našich stránek na sociálních sítích, jsme společně s poskytovatelem příslušné platformy sociální sítě odpovědní ve smyslu čl. 26 GDPR za operace zpracování, které se týkají osobních údajů.

Nejsme původním poskytovatelem těchto stránek, ale pouze je využíváme v rámci možností, které nám příslušní poskytovatelé nabízejí.

Proto bychom vás chtěli předem upozornit, že mohou být vaše údaje zpracovávány i mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Používání pro vás může proto znamenat rizika v oblasti ochrany údajů, protože může být obtížnější chránit vaše práva, např. na poskytnutí informací, výmaz, námitku atd., a zpracování v sociálních sítích je často prováděno přímo poskytovateli pro reklamní účely nebo pro analýzu chování uživatelů, aniž bychom to mohli ovlivnit. Pokud jsou uživatelské profily vytvořeny poskytovatelem, používají se často soubory cookie nebo je uživatelské chování přiřazeno přímo vašemu vlastnímu profilu člena sociální sítě (pokud jste zde přihlášeni).

Popsané operace zpracování osobních údajů jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu příslušného poskytovatele, abychom s vámi mohli včas komunikovat nebo vás informovat o našich službách. Pokud musíte jako uživatel udělit souhlas se zpracováním údajů u příslušných poskytovatelů, jedná se o právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR.

Protože nemáme přístup do databází poskytovatelů, rádi bychom vás upozornili, že je nejlepší uplatnit svá práva (např. na poskytnutí informací, opravu, výmaz atd.) přímo u příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování vašich údajů na sociálních sítích a o možnosti využít práva na námitku nebo odvolání (tzv. opt-out) jsou uvedeny níže u příslušného poskytovatele námi používaných sociálních sítí:

11.1 Facebook

(Společný) správce v souvislosti se zpracováním údajů v Evropě:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Zásady ochrany osobních údajů (prohlášení o ochraně osobních údajů): https://www.facebook.com/about/privacy

Odhlášení a nastavení reklamy:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

11.2 Instagram

(Společný) správce v souvislosti se zpracováním údajů v Německu:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Zásady ochrany osobních údajů (prohlášení o ochraně osobních údajů): http://instagram.com/legal/privacy/

Odhlášení a nastavení reklamy:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

11.3 LinkedIn

(Společný) správce v souvislosti se zpracováním údajů v Evropě:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Odhlášení a nastavení reklamy:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

11.4 Twitter

(Společný) správce v souvislosti se zpracováním údajů v Evropě:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko

Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy

Informace o vašich údajích:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Odhlášení a nastavení reklamy:

https://twitter.com/personalization

11.5 YouTube

(Společný) správce v souvislosti se zpracováním údajů v Evropě:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

Odhlášení a nastavení reklamy:

https://adssettings.google.com/authenticated

11.6 XING

(Společný) správce v souvislosti se zpracováním údajů v Německu:

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo

Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Žádosti o informace pro členy XING:

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

12. Webová analýza

12.1 econda

12.1.1 econda (cookies)

Na tyto webové stránky jsme integrovali komponenty společnosti econda. Econda je služba pro analýzu webu. Webová analýza představuje zjišťování, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o tom, ze které webové stránky subjekt údajů na webovou stránku přistoupil (tzv. referer), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Analýza webu se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Poskytovatelem služby econda je společnost econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Německo.

Společnost econda nastaví ve vašem IT systému soubor cookies. Pokaždé, když vyvoláte některou z jednotlivých stránek těchto webových stránek, které provozujeme a na kterých je integrována komponenta econda, je internetový prohlížeč ve vašem IT systému příslušnou komponentou econda automaticky vyzván, aby předal údaje společnosti econda pro účely marketingu a optimalizace. V rámci tohoto technického postupu získává společnost econda údaje, které následně používá k vytváření pseudonymních uživatelských profilů. Takto získané uživatelské profily slouží k analýze vašeho chování a jsou vyhodnocovány s cílem zlepšit a optimalizovat naše webové stránky. Údaje shromážděné prostřednictvím komponenty econda nebudou bez předchozího získání vašeho zvláštního a výslovného souhlasu použity k vaší identifikaci. Tyto údaje se neslučují s osobními údaji ani s jinými údaji obsahujícími stejný pseudonym.

Umístění souborů cookies našimi webovými stránkami můžete kdykoli zamezit nastavením používaného internetového prohlížeče, a tím umisťování souborů cookies natrvalo odmítnout. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby společnost econda umístila soubor cookies do vašeho IT systému. Kromě toho lze soubory cookies, které společnost econda již umístila, kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Dále máte možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných souborem cookies společnosti econda a souvisejících s používáním těchto webových stránek a proti zpracování těchto údajů společností econda, a takovému zpracování zabránit. K tomu je třeba stisknout tlačítko Odeslat pod odkazem https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/, čímž se nastaví soubor cookies opt-out. Soubor cookies opt-out umístěný s námitkou je uložen ve vašem IT systému. Pokud jsou soubory cookies ve vašem IT systému po vznesení námitky smazány, musíte znovu vyvolat odkaz a umístit nový soubor cookies opt-out.

Po umístění souboru cookies opt-out je však možné, že pro vás nebudou naše webové stránky již plně použitelné.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit také nastavením svého webového prohlížeče. Ukládání a přenosu osobních údajů můžete zabránit také deaktivací JavaScriptu ve svém webovém prohlížeči nebo instalací blokátoru JavaScriptu (např. https://noscript.net nebo https://www.ghostery.com). Rádi bychom upozornili, že tato opatření mohou vést k tomu, že nebudou k dispozici všechny funkce našich webových stránek.

Zpracování údajů společností eConda se provádí výhradně na základě výslovného souhlasu uděleného v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR prostřednictvím našeho banneru s informacemi o souborech cookies.

Platná ustanovení o ochraně údajů společnosti econda naleznete na adrese https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

12.1.2 Econda Crossell

Na tyto webové stránky jsme integrovali komponenty společnosti econda. Poskytovatelem služby econda je společnost econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Německo.

Econda Cross Sell je nástroj SaaS, který integruje produktová doporučení a další dynamický obsah do webových stránek nebo e-shopů. Patří mezi ně doporučení alternativních výrobků na stránkách s podrobnostmi o výrobku nebo seznam nejprodávanějších výrobků na stránkách s přehledem kategorií.

Pro výpočet dynamického obsahu se používají tyto údaje:

 • informace z kontextu aktuální stránky.

Nepoužívají se žádné osobní údaje a nedochází k přístupu do paměti koncového zařízení.

 • statistiky k asociacím mezi výrobky a jejich vlastnostmi.

Ty se vypočítávají mimo jiné z historických údajů o pohybu. Pro shromažďování údajů o pohybu se používá anonymní měření econda Analytics a vytvářejí se pseudonymizované uživatelské profily. Za tímto účelem jsou nastavovány soubory cookie, které zpracovávají údaje umožňující rozpoznání vašeho prohlížeče. Mimo jiné vaši IP adresu. Ta je ihned po obdržení anonymizována, takže není možné přiřadit uživatelské profily k IP adresám.

Právním základem pro toto zpracování údajů (shromažďování údajů pomocí Econda Analytics) je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud byl vyžádán souhlas, zakládá se zpracování údajů na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. V opačném případě je použití podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR založeno na našem oprávněném hospodářském zájmu, abychom mohli nabízet naše služby cíleně, a tak generovat prodej.

Vaše údaje zpracovává náš zhotovitel, společnost econda GmbH na základě smlouvy o zpracování. Zhotovitel nesmí používat údaje pro vlastní účely a nesmí je předávat třetím stranám. Údaje jsou uloženy tak dlouho, než pomine účel jejich zpracování.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti eConda si můžete prostudovat na adrese: https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

12.2 Používání produktů Google

12.2.1 Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají řešení Google Tag Manager, doménu bez souborů cookies, která neshromažďuje žádné osobní údaje.

Pomocí tohoto nástroje lze implementovat „tagy webových stránek“ (tj. klíčová slova integrovaná do prvků HTML) a prostřednictvím rozhraní je spravovat. Pomocí nástroje Google Tag Manager můžeme automaticky sledovat, na které tlačítko, odkaz nebo personalizovaný obrázek jste aktivně klikli, a takto zjišťovat, který obsah našich webových stránek vás zajímá.

Nástroj také aktivuje další tagy, které mohou případně shromažďovat údaje. Google Tag Manager se těmito údaji nezabývá. Pokud jste provedli deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookies, zůstane tato deaktivace zachována pro všechny sledovací tagy implementované pomocí nástroje Google Tag Manager.

Toto zpracování se provádí pouze v případě, že byl udělen výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

12.2.2 Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen „Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookies (viz bod „soubory cookies“). Informace vygenerované souborem cookies o vašem používání těchto webových stránek, např.

 1. typ/verze prohlížeče,

 2. použitý operační systém,

 3. URL refereru (předtím navštívená stránka),

 4. název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),

 5. čas požadavku na server,

jsou přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Tyto informace se používají k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a uživatelsky přiměřeného uspořádání těchto internetových stránek. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany naším jménem. Vaše IP adresa nebude v žádném případě sloučena s jinými údaji společnosti Google. IP adresy jsou anonymizovány, aby nebylo možné je přiřadit (maskování IP adresy).

Používání souborů cookies můžete odmítnout nastavením ve svém prohlížeči; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně v případě, že je udělen výslovný souhlas prostřednictvím našeho banneru s informacemi o souborech cookies v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookies a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google můžete zamezit také stažením a instalací doplňku prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs).

Alternativou k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, je možnost zamezit shromažďování údajů službou Google Analytics kliknutím na tento odkaz: Deaktivovat Google Analytics. Bude nastaven soubor cookies opt-out, který zamezí shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky v budoucnu. Soubor cookies opt-out je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uložen ve vašem zařízení. Pokud soubory cookies v tomto prohlížeči vymažete, musíte soubor cookies pro odhlášení nastavit znovu.

Další informace o ochraně údajů v souvislosti se službou Google Analytics naleznete v manuálu Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs).

12.2.3 Google Ads

Naše webové stránky využívají funkce Google Ads, s nimiž propagujeme tyto webové stránky ve výsledcích vyhledávání na Google a na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Za tímto účelem nastaví společnost Google v prohlížeči vašeho koncového zařízení soubor cookies, který pomocí pseudonymního ID souboru cookies a na základě navštívených stránek umožňuje automaticky personalizovanou reklamu.

Toto zpracování se provádí pouze v případě, že byl udělen výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Další zpracování údajů se provádí pouze tehdy, když jste společnosti Google udělili souhlas s propojením historie procházení webu a aplikací s vaším účtem Google a s použitím informací z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které si zobrazujete na webu. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google, použije společnost Google vaše údaje spolu s údaji služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. K tomu propojí společnost Google vaše osobní údaje dočasně s údaji služby Google Analytics za účelem vytvoření cílových skupin.

Nastavení souborů cookies pro preferenci reklamy můžete deaktivovat trvale stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Případně můžete získat informace o nastavení souborů cookies od organizace Digital Advertising Alliance na www.aboutads.info a provést příslušná nastavení. Nebo můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o umístění souborů cookies a mohli se v jednotlivých případech rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijímání souborů cookies pro určité případy nebo obecně. Pokud soubory cookies nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se reklamy a společnosti Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

12.2.4. Double-Click

Tyto webové stránky obsahují komponenty služby DoubleClick společnosti Google. DoubleClick je značka společnosti Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), pod kterou se prodávají reklamním agenturám a nakladatelstvím speciální online marketingová řešení.

Služba DoubleClick od společnosti Google přenáší při každém zobrazení a při kliknutí nebo jiných aktivitách data na server DoubleClick. Každý z těchto přenosů dat vyvolá požadavek na soubor cookies ve vašem prohlížeči. Pokud prohlížeč tento požadavek přijme, nastaví služba DoubleClick soubor cookies ve vašem IT systému. Účelem souboru cookies je optimalizace a zobrazování reklamy. Soubor cookies se používá mimo jiné k zobrazování reklamy relevantní pro uživatele a k vytváření zpráv o reklamních kampaních nebo k jejich zlepšování. Kromě toho slouží soubor cookies k tomu, aby se zabránilo vícenásobnému zobrazení stejné reklamy.

DoubleClick používá ID souboru cookies, který je nutný pro provedení technické operace. ID souboru cookies je například třeba k zobrazení reklamy v prohlížeči. DoubleClick může použít ID souboru cookies také k záznamu toho, které reklamy byly v prohlížeči již zobrazeny, aby se zabránilo jejich duplicitnímu umístění. ID souboru cookies navíc umožňuje, aby funkce DoubleClick evidovala konverze.

Soubor cookies DoubleClick neobsahuje žádné osobní údaje. Soubor cookies DoubleClick však může obsahovat další identifikátory kampaně. Identifikátor kampaně slouží k identifikaci kampaní, se kterými jste byli již v kontaktu.

Pokaždé, když navštívíte některou z jednotlivých stránek těchto webových stránek, které provozujeme, na které je integrována komponenta DoubleClick, je internetový prohlížeč ve vašem IT systému příslušnou komponentou DoubleClick vyzván, aby předal údaje společnosti Google za účelem online reklamy a vyúčtování provizí. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google údaje, které používá také k vytváření vyúčtování provizí. Společnost Google může mimo jiné sledovat, zda jste klikli na určité odkazy na našich webových stránkách.

Umisťování souborů cookies službou DoubleClick a našimi webovými stránkami můžete zabránit kdykoli tak, že upravíte odpovídajícím způsobem nastavení svého internetového prohlížeče. Již nastavené soubory cookies lze navíc kdykoli vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Použití služby DoubleClick je založeno na vašem souhlasu s uvedenými operacemi zpracování (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR).

Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů v rámci služby DoubleClick společnosti Google naleznete na adrese https://policies.google.com/?hl=cs

12.3 WiredMinds

Naše webové stránky používají technologii sledovacích pixelů společnosti WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) k analýze chování návštěvníků.

Zpracovává se IP adresa návštěvníka. Zpracování se provádí výhradně za účelem shromažďování informací týkajících se společnosti, jedná se např. o název společnosti.

IP adresy fyzických osob jsou z dalšího používání (proces whitelist) vyloučeny. IP adresa se v softwaru LeadLab v žádném případě neukládá.

Při zpracování údajů je v našem zvláštním zájmu zajistit práva fyzických osob na ochranu údajů. Náš zájem vychází z čl 6 odst. 1 písm. f GDPR. Údaje, které shromažďujeme, neumožňují v žádném okamžiku činit závěry o identifikovatelné osobě.

Společnost WiredMinds GmbH používá tyto informace k vytváření anonymních uživatelských profilů, které se týkají chování návštěvníků na našich webových stránkách. Takto získané údaje se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka našich webových stránek.

Vyloučit ze sledování

12.4 Algolia

Na našich webových stránkách používáme službu "Algolia", kterou poskytuje společnost Algolia Inc. 3790 El Camino Real, Unit No. 518, Palo Alto, CA 94306, USA. Služba "Algolia" nám umožňuje vylepšovat výsledky vyhledávání tak, aby se vám zobrazovaly pouze ty nabídky, které odpovídají vašemu vyhledávacímu dotazu. Když na našich webových stránkách používáte vyhledávání, vaše:

 • IP adresa

 • údaje ve vyhledávacím řádku

 • interakce s naším obchodem

jsou předávány společnosti Algolia Inc. prostřednictvím rozhraní API. API je rozhraní mezi našemi webovými stránkami a společností Algolia. Žádné další osobní údaje nejsou zpracovávány; zejména není vytvářen žádný trvalý profil vašich vstupů do vyhledávání.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zajištění optimalizované funkce vyhledávání na našich webových stránkách je oprávněným zájmem ve smyslu tohoto ustanovení. Předávání vašich osobních údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek. Více informací naleznete na adrese https://www.algolia.com/pdf/DPA-latest.pdf. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro splnění účely potřebné. Další informace o ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Algolia Inc. naleznete na adrese https://www.algolia.com/policies/privacy/.

12.5 Hotjar

Tyto webové stránky používají službu Hotjar. Poskytovatelem je společnost Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (webová stránka: www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj používaný k analýze chování uživatelů na těchto webových stránkách. Pomocí aplikace Hotjar můžeme mimo jiné zaznamenávat pohyby a kliknutí myši a rolování. Aplikace Hotjar dokáže také určit, jak dlouho jste zůstali s ukazatelem myši na určitém místě. Na základě těchto informací vytváří Hotjar takzvané teplotní mapy, které lze použít k určení, které části webových stránek si návštěvník prohlíží přednostně.

Dále můžeme zjistit, jak dlouho jste na stránce zůstali a kdy jste ji opustili. Můžeme také zjistit, v jakém okamžiku jste přerušili zadávání v kontaktním formuláři (tzv. konverzní trychtýře). Kromě toho lze službu Hotjar použít k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Tato funkce slouží ke zlepšení nabídky webových stránek provozovatele.

Hotjar používá soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Tyto soubory cookies lze použít zejména ke zjištění, zda byly tyto webové stránky navštíveny pomocí určitého koncového zařízení nebo zda byly funkce Hotjar pro daný prohlížeč deaktivovány. Soubory cookies Hotjar zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a povolili soubory cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookies deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Používání služby Hotjar a ukládání souborů cookies Hotjar je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

12.6 Bing Ads

Na webových stránkách používáme technologii Bing Ads (bingads.microsoft.com), kterou poskytuje a provozuje společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Společnost Microsoft nastaví ve vašem koncovém zařízení soubor cookies, pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy Microsoft Bing. Díky tomu můžeme my i společnost Microsoft poznat, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na naše webové stránky a dostal se na předem určenou cílovou stránku („konverzní stránka“). Zjistíme přitom pouze celkový počet uživatelů, kteří na reklamu Bing klikli a byli přesměrováni na konverzní stránku. Společnost Microsoft shromažďuje, zpracovává a používá informace prostřednictvím souborů cookies, z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a používají se k zobrazování reklam. Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje k totožnosti uživatele.

Pokud si nepřejete, aby společnost Microsoft používala informace o vašem chování tak, jak je objasněno výše, můžete odmítnout umístění souboru cookies, který je k tomu nutný – například nastavením prohlížeče, které automatické umisťování souborů cookies obecně deaktivuje. Shromažďování údajů generovaných souborem cookies a souvisejících s vaším používáním webových stránek a zpracování těchto údajů společností Microsoft můžete zamezit také kliknutím na tento odkaz https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings. Další informace o ochraně údajů a souborech cookies používaných společností Microsoft a službou Bing Ads naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Používání Bing Ads a ukládání souborů cookies Bing je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

12.7 LinkedIn Analytics a LinkedIn Ads

Na těchto webových stránkách je integrován nástroj LinkedIn Insight společnosti LinkedIn Ireland Unlimited. Tento nástroj vytvoří ve vašem webovém prohlížeči soubor cookie, který umožňuje zejména záznam IP adresy, vlastností zařízení a prohlížeče a událostí na stránce.

Použití tagu LinkedIn Insight umožňuje návštěvníkům těchto webových stránek zobrazovat personalizované reklamy na portálu LinkedIn. Dále je možné vytvářet anonymní zprávy o výkonnosti reklam a informace o interakci s webovými stránkami.

LinkedIn s námi nesdílí žádné osobní údaje.

V zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy naleznete další informace o shromažďování a používání údajů a o možnostech a právech na ochranu vašeho soukromí. Pokud jste přihlášeni na portálu LinkedIn, můžete shromažďování údajů deaktivovat kdykoli na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Toto zpracování se provádí pouze v případě, že byl udělen výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

12.8 Visual Website Optimizer

Na těchto webových stránkách používáme službu Visual Website Optimizer . Poskytovatelem a provozovatelem je společnost Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Dillí 110034, Indie.

Visual Website Optimizer umožňuje sledovat účinky různých změn na webových stránkách (např. změny vstupních polí, designu atd.) v rámci tzv. „A/B testování“.

V případě udělení souhlasu mohou být společnosti VWO předány tyto údaje:

 • cesty zobrazených stránek

 • (anonymizované) IP adresy

 • použití prvků

 • doba trvání návštěvy webových stránek

 • informace o prohlížeči

 • lokalizace

 • datum a čas návštěvy

 • operační systém zařízení

Tyto operace zpracování se provádějí pouze v případě, že byl udělen výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud si nepřejete, aby společnost VWO shromažďovala a zpracovávala výše uvedené údaje, můžete svůj souhlas kdykoli odmítnout nebo jej odvolat s platností do budoucna.

Další informace o nástroji Visual Website Optimizer naleznete na adrese: https://vwo.com/privacy-policy/.

Pokud si nepřejete, aby nástroj Visual Website Optimizer zaznamenával vaše chování při používání, můžete shromažďování údajů zakázat na tomto odkazu: https://www.denios.de/?vwo_opt_out=1.

13. Youtube

Na tyto webové stránky jsme integrovali komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí zveřejňovat bezplatně videoklipy a ostatním uživatelům je bezplatně prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňovat všechny druhy videí, a proto jsou prostřednictvím internetového portálu přístupné kompletní filmové a televizní pořady, ale i hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Portál provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pokaždé, když navštívíte některou z jednotlivých stránek těchto námi provozovaných webových stránek, na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč ve vašem IT systému příslušnou komponentou YouTube automaticky vyzván ke stažení reprezentace příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/cs/. V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek jste navštívili.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek navštěvujete, když vyvoláte podstránku, která obsahuje video YouTube. Tyto informace společnosti YouTube a Google shromažďují a přiřazují je k vašemu účtu YouTube.

Společnosti YouTube a Google obdrží vždy prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že jste navštívili naše webové stránky, pokud jste přihlášeni na YouTube současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda na video YouTube kliknete, či nikoli. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace společnostem YouTube a Google přenášeny, můžete přenosu zabránit tak, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Toto zpracování se provádí pouze v případě, že byl udělen výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese Zásady ochrany osobních údajů – Ochrana soukromí a smluvní podmínky – Google, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

14. Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

15. Sklik

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Tato služba používá soubory cookies také pro sledování konverzí, návštěvnosti webových stránek, zjišťování výkonnosti prodejních kanálů a pro personalizaci reklam a správnosti jejich cílení.

Odhlásit se z cílené reklamy můžete na této adrese http://www.imedia.cz, případně kliknutím na odkaz Nápověda, stránka Cílená reklama.

16. Phaina

Na tyto webové stránky jsme integrovali součásti softwaru (SaaS) Phaina Advise. Provozní společností společnosti Phaina je Phaina GmbH, Ravensbergerstr. 47B, 33649 Bielefeld, Německo.

Phaina Advise nabízí možnost automatizovaného poradenství, kdy lze na základě dříve zodpovězených otázek položit další vhodné otázky, aby byly co nejpřesněji zjištěny potřeby uživatele. Na konci komunikace je na základě poskytnutých odpovědí doporučen produkt, který je přístupný prostřednictvím přímého odkazu.

Při použití služby mohou být zpracovány následující údaje:

 • datum a čas komunikace

 • typ a verze prohlížeče

 • IP adresa

 • použitý operační systém

V závislosti na průběhu komunikace mohou být zpracovány další osobní údaje, které jste během komunikace poskytli. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Popsané operace zpracování údajů jsou prováděny na základě našeho oprávněného zájmu, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, poskytovat návštěvníkům našich webových stránek rychlé a cílené poradenství, a tedy v našem ekonomickém zájmu. Právním základem pro použití Phaina v rámci stávajících či budoucích smluvních vztahů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou k naplnění účelu potřebné. Další informace o ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Phaina GmbH naleznete na adrese: https://www.phaina.com/datenschutz.

17. Vaše práva subjektu údajů

17.1 Právo na potvrzení

Máte právo vyžádat si od nás potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají.

17.2 Právo na přístup k osobním údajům čl. 15 GDPR

V souladu se zákonnými ustanoveními máte právo obdržet od nás kdykoli bezplatně informace o osobních údajích, které k vám ukládáme, a kopii těchto údajů.

17.3 Právo na opravu čl. 16 GDPR

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Máte také právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů s ohledem na účely zpracování.

17.4 Výmaz čl. 17 GDPR

Máte právo požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud se uplatní některý ze zákonem stanovených důvodů a pokud zpracování nebo ukládání není nezbytné.

17.5 Omezení zpracování čl. 18 GDPR

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud je splněna některá ze zákonných podmínek.

17.6 Přenositelnost údajů čl. 20 GDPR

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, ledaže by bylo zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni.

Kromě toho máte při uplatnění svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby byly osobní údaje předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

17.7 Námitka čl. 21 GDPR

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo vznést proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, kdykoli námitku. Toto zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo f (zpracování údajů na základě rovnováhy zájmů) GDPR.

Totéž platí pro profilování na základě těchto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

V jednotlivých případech zpracováváme osobní údaje za účelem provádění přímého marketingu. Proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy můžete vznést kdykoli námitku. Totéž platí pro profilování, pokud je s takovým přímým marketingem spojeno. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme osobní údaje pro tyto účely již zpracovávat.

Své právo vznést námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete uplatnit bez ohledu na směrnici 2002/58/ES prostřednictvím automatizovaných postupů s použitím technických specifikací.

17.8 Odvolání souhlasu uděleného podle právních předpisů o ochraně osobních údajů

Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů s platností do budoucna.

17.9 Podání stížnosti u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost na naše zpracování osobních údajů u dozorového úřadu příslušného pro ochranu osobních údajů.

18. Běžné ukládání, mazání a blokování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení, nebo pokud to stanoví právní předpisy, kterým naše společnost podléhá.

Pokud účel uložení pomine nebo uplyne stanovená doba uložení, osobní údaje jsou v souladu se zákonnými ustanoveními standardně zablokovány nebo vymazány.

19. Další informace

Další informace o zpracování svých osobních údajů získáte v naší centrále a u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

20. Další informace o ochraně osobních údajů

Jako společnost zpracováváme osobní údaje nejen na našich webových stránkách, ale i v mnoha dalších procesech. Abychom vám jako subjektu údajů mohli poskytnout co nejpodrobnější informace i pro tyto účely zpracování, shromáždili jsme zde informace pro následující činnosti zpracování, čímž jsme splnili zákonnou informační povinnost podle čl. 13-14 GDPR:

Pokud budete potřebovat další informace, které nenaleznete zde ani v následujících podrobných zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se prosím s důvěrou na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

21. Aktuálnost a změna zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou aktuálně platné, jedná se o verzi: prosinec 2022.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek nebo z důvodu změny zákonných či úředních požadavků může být nutné tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Aktuální zásady ochrany osobních údajů si můžete prostudovat a vytisknout kdykoli na webové stránce „https://www.denios.cz/ochrana-osobnich-udaju“.

Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00