• Doprava zdarma

 • DENIOS záruka až 5 let

 • Řešení na míru

 • Poradenství zdarma

Bezpečnost práce


Minimalizace rizika

Při výkonu pracovních činností se může přihodit prakticky cokoliv. Jen v roce 2018 bylo v České republice nahlášeno 46 223 úrazů s pracovní neschopností. Následky si pak nese nejen dotyčný zaměstnanec v podobě újmy na svém zdraví, ale také zaměstnavatel, na jehož bedrech leží náklady spojené s odškodněním za pracovní úraz, případně nemoc z povolání. Cílem BOZP je přijetí vhodných preventivních opatření, zamezujících vzniku ohrožení nebo poškození zdraví, případně ztrátám na lidských životech.

Protiúnavové rohože, čistící a antistatické rohože

DENIOS nabízí širokou škálu protiúnavových rohoží, které snižují únavu zaměstnanců a zvyšují tak jejich produktivitu. Čistící rohože do vstupních prostorů Vám pomohou udržovat pořádek v budovách. Antistatické rohože slouží k ochraně zaměstnanců a citlivých přístrojů před nežádoucí statickou elektřinou.

Bezpečnostní sprchy a oční sprchy

Pro případ nechtěného zasažení těla nebo očí zdraví škodlivou látkou nabízí DENIOS celou řadu bezpečnostních sprch, obličejových a očních sprch a lahví pro výplach očí. Nouzové sprchy a oční vymývačky DENIOS jsou schopny poskytnout efektivní a okamžitou první pomoc při případné nehodě. Všechny naše bezpečnostní sprchy lze snadno nainstalovat a je s nimi jednoduchá manipulace.


Bezpečně na každém kroku

Bezpečně na každém kroku

Zejména pracovníci ve zpracovatelském průmyslu jsou vystaveni poměrně vysokému riziku vzniku úrazů, který často vychází z jejich každodenních pracovních činností a rutinních procesů. Pomocí vhodných ochranných produktů a pomůcek lze úrazům na pracovišti úspěšně předcházet. K přímé ochraně těla slouží osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou dýchací masky, respirátory, ochranné helmy, ochranné brýle, ochranné obleky či ochrana sluchu. V souvislosti s přepravou nebezpečného zboží lze zmínit vhodné vybavení v souladu se zásadami ADR. V naší nabídce naleznete také nespočet praktických produktů pro zvýšení bezpečnosti na pracovištích a v provozních prostorách, jako např. protinárazové zábrany, nájezdové ochrany, protiúnavové rohože, nejiskřivé nářadí, produkty pro bezpečnost vnitropodnikové dopravy, odsávací techniku, laboratorní stoly a digestoře, bezpečnostní sprchy a řadu dalších.


DENIOS Akademie: Použití DENSORB v praxi

Víte, jak se správně zachovat v případě nehody a úniku nebezpečných kapalin? Na praktickém školení a tréninku „Použití DENSORB v praxi“ se Vaši pracovníci naučí, jak správně používat DENSORB havarijní sadu bez zbytečného plýtvání, jak efektivně zabránit šíření uniklé nebezpečné látky a jak správně postupovat v případě havárie. Tento seminář je součástí havarijního opatření dle ISO 14001:2015 kap. 8.2.

Více informací o semináři


Právní předpisy

Evropské směrnice a globální harmonizace práva mají významný dopad na zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V České republice se touto problematikou vedle Zákoníku práce a mnoha dalších předpisů zabývá také Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související, ve kterém jsou definovány:

 • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 • požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 • požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 • bezpečnostní značky, značení a signály,
 • předcházení ohrožení života a zdraví ,
 • odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost.
oční sprcha

Specializovaný personál v provozu

Specializovaný personál v provozu

Při práci s nebezpečnými látkami je povinné používat vhodné osobní ochranné prostředky jako jsou např. ochranné obleky, pomůcky k ochraně dýchacích cest či ochranné rukavice. Téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přináší do běžného pracovního dne celou řadu výzev a úkolů. Funkci odborníků na nebezpečné látky, ochranu životního prostředí, BOZP a PO zpravidla vykonává speciálně vyškolený personál, často pocházející z řad zaměstnanců, kteří získávají nezbytnou kvalifikaci prostřednictvím odborných školení, kurzů a seminářů zaměřených na výše uvedené oblasti, aby mohli vykonávat odborné funkce ve společnosti, jako jsou např.:

 • ekologové,
 • specialisté bezpečnosti práce,
 • specialisté požární ochrany,
 • specialisté ochrany životního prostředí.

I přes působnost kvalifikovaného personálu ve firemní infrastruktuře je nutné mít neustále na paměti, že za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá výhradně zaměstnavatel.