DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Náš etický kodex

Jako výrobce a prodejce převratných ekologických produktů spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom významně přispěli k ochraně životního prostředí a bezpečnosti zaměstnanců.

Sázíme na spolehlivost, dynamiku a poctivost. To řídí naše jednání, myšlení a chápání hodnot, kterými se jako rodinná firma řídíme již více než 35 let.

Naše pravidla hry

Společnost vždy jedná prostřednictvím lidí. Pověst DENIOSu je v podstatě utvářena a posilována každodenním nasazením a vystupováním každého jednotlivého zaměstnance. Ať už je to majitel, člen vedení, manažer nebo zaměstnanec - každý z nás je zodpovědný za to, aby byla splněna pozitivní očekávání.

I jednorázové nevhodné chování nebo porušení zákonných požadavků může naší skupině DENIOS způsobit značné škody. Z toho důvodu existují pravidla chování, která jsou zdokumentována a vyžadována v rámci našeho etického kodexu. Kodex zároveň slouží jako základ pro orientaci a podporu při řešení každodenních pracovních výzev.

Kodex má v tomto ohledu zajistit bezpečnost zejména novým zaměstnancům. Etický kodex DENIOS má také odrážet pravidla, kterými zavazujeme naše dodavatele a poskytovatele služeb, aby se chovali eticky a právně odpovídajícím způsobem. Každému z nás se doporučuje, aby sebekriticky zhodnotil své vlastní chování na základě standardů stanovených v tomto kodexu a aby si uvědomil ty oblasti, v nichž lze dosáhnout zlepšení v naší každodenní práci.

Bezúhonnost

Pracujeme v souladu s platnými zákony a předpisy a zavazujeme se dodržovat lidská práva. V případě nejasností konzultujeme právní záležitosti s odpovědným manažerem nebo interními či externími specialisty.

Základní práva zaměstnanců

Respektování základních práv každého zaměstnance je pro nás základní součástí poctivého jednání. To zahrnuje rovné zacházení a rovné příležitosti pro každého jednotlivce ve společnosti bez ohledu na barvu pleti nebo národnost, sociální zázemí, fyzické handicapy, sexuální orientaci, politické či náboženské vyznání, pohlaví nebo věk.

Respektujeme osobní důstojnost, soukromí a osobní práva každého jednotlivce. Nikdo nesmí být zaměstnán nebo nucen pracovat proti své vůli. Netolerujeme nepřijatelné zacházení se zaměstnanci, například formou psychického nátlaku, sexuálního a osobního obtěžování nebo diskriminace.

Rovněž netolerujeme chování (včetně gest, mluveného projevu a fyzického kontaktu), které je nátlakové, výhružné, urážlivé nebo vykořisťující.

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je u DENIOSu absolutní prioritou a je pevně zakotvena v systému managementu kvality a životního prostředí. Environmentální management, pracovníci BOZP, podnikoví lékaři, profesní sdružení a řada dalších interních a externích institucí - ti všichni zajišťují, že naše procesy chrání zaměstnance a jsou v souladu s právními a manažerskými požadavky s ohledem na bezpečnost, zdraví a životní prostředí.

Kromě toho je každý z nás povinen dbát na bezpečnost svou i svých kolegů a v případě potřeby upozorňovat na křivdy. To platí také pro návštěvníky naší společnosti v areálu firmy.

Odpovědnost k životnímu prostředí

Abychom chránili životní prostředí, zavázali jsme se podporovat snižování jeho znečištění. Zaměřujeme se hlavně na snížení využívání zdrojů, jako je palivo, energie a voda, jakož i na minimalizaci dopadů na životní prostředí způsobených odpady, chemikáliemi a skleníkovými plyny. Každý z nás nese odpovědnost za životní prostředí a je povinen přispívat k jeho ochraně.

Jednání v rámci týmu, s obchodními partnery a třetími stranami - střet zájmů

V každodenním životě DENIOSu jsme v kontaktu s mnoha lidmi, ať už v rámci firmy, se zákazníky, s dodavateli a poskytovateli služeb, ale také s úřady či odbornými institucemi. Při všech těchto kontaktech dbáme na to, aby se naše chování vždy vyznačovalo respektem a poctivostí, bezúhonností a spolehlivostí.

Totéž platí pro jednání s kolegy. Zákazník je středem všeho, co děláme. Abychom optimálně vyhověli jeho potřebám, je vyžadována maximální orientace na služby. Hledáme ta nejlepší řešení. K tomu často potřebujeme podporu ostatních oddělení nebo firem v rámci skupiny DENIOS. Vstřícnost jednání je stejně důležitá při komunikaci s kolegy jako při přímém kontaktu s našimi zákazníky. Pouze tak jsme schopni optimálně využít naše silné stránky a poskytovat tu nejvyšší úroveň služeb a výkonu. Napjaté situace s kolegy řešíme rychle a objektivně. V obtížných situacích jsou vedoucí pracovníci vyzváni, aby poskytli proaktivní podporu.

Reklama

Pro veškerou komunikaci a reklamu DENIOS platí následující: zveřejňujeme pouze pravdivý a jednoznačný obsah. Kromě toho inzerujeme pouze v médiích, která jsou z odborného hlediska zajímavá pro různá odvětví a jsou v souladu s našimi zásadami.

Soutěž

Pravidla volné a spravedlivé hospodářské soutěže jsou základním předpokladem tržního hospodářství založeného na výkonnosti. Podporují efektivitu, hospodářský rozvoj a inovace. Proto respektujeme spravedlivou hospodářskou soutěž a odmítáme nekalé metody získávání konkurenční výhody.

Předávání a přijímání darů

Předávání či přijímání darů nebo jiných typů výhod v souvislosti s obchodními aktivitami může vést ke střetu zájmů. Z tohoto důvodu odmítáme jakoukoli formu darů, které by mohly potenciálně ovlivnit rozhodnutí. Pokud toto odmítnutí odporuje pravidlu zdvořilosti, může být dar přijat za účelem jeho použití pro vnitrofiremní účely, ale v případě pochybností jej odmítáme. Nikdo nesmí zneužívat své oficiální postavení k tomu, aby požadoval nebo přijímal neoprávněné výhody.

Reklamní dárky pro zaměstnance obchodních partnerů vybíráme tak, aby bylo vyloučeno jakékoli zdání nevhodnosti. Zcela se zdržujeme předávání darů státním zaměstnancům a jiným úředníkům. Pokud jsou smlouvy uzavírány s poradci, zprostředkovateli nebo obdobnými třetími stranami, dbáme také na výše uvedené zásady.

Manipulace s informacemi a ochrana dat

Bezpečné a správné zacházení s informacemi a daty je důležitou součástí naší správy informací. Všichni jsme povinni dodržovat uvedená pravidla, abychom na jedné straně zachovali důvěru veřejnosti v DENIOS a na druhé straně předcházeli rizikům s ohledem na důvěrnost obchodního tajemství a ochranu osobnosti - rovněž zde jsou zohledněna platná obecná nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jsme si vědomi citlivosti osobních údajů, které nám byly svěřeny.

Různá technická a organizační opatření mají za cíl zajistit důvěrnost těchto údajů. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně v rámci našich úkolů. Data, datové nosiče nebo databáze chráníme před přístupem třetích stran a pokud již nejsou potřeba, zlikvidujeme je, aby bylo vyloučeno jejich zneužití. S hesly a přístupy do firemní sítě či jiných aplikací vždy zacházíme důvěrně a nezpřístupňujeme je neoprávněným osobám.

Obecně platí zásady "datové ekonomiky". Použití vlastních osobních údajů je pro příslušný subjekt údajů transparentní. Každý jednotlivý zaměstnanec má právo na přístup, informace a stížnosti, na oznámení a na opravu nebo výmaz.

Naše hodnoty nás vedou v našem jednání

Naším společným cílem je respektovat, chránit a podporovat dobré jméno skupiny DENIOS tím, že se budeme za všech okolností chovat profesionálně a zodpovědně v souladu s tímto kodexem.

Transparentnost

Jednáme a komunikujeme transparentně a stojíme si za tím, co říkáme.

Inovace

Vyvíjíme inovativní produkty a řešení pro naše zákazníky.

Odbornost

Víme, co děláme a sdílíme naše know-how pro podporu našich zákazníků po celém světě.

Spolehlivost

Můžeme se spolehnout jeden na druhého. Naši zákazníci nám důvěřují.

Stabilita

Jsme hrdí na náš neustálý růst, který je založen na pevných základech rodinné firmy.

Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00