DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Každá vteřina se počítá: olejové skvrny na vodní hladině

Únik nebezpečných látek nepředstavuje hrozbu pouze pro půdu a půdní organismy, často také slýcháváme o katastrofách způsobených únikem oleje na vodní hladinu. Široké veřejnosti se ale především vryjí do paměti pouze ty největší katastrofy, jako jsou například potopené tankery, úniky při potrubní dopravě či neštěstí na ropných plošinách. I jediná kapka oleje se však dokáže velice rychle šířit po vodní hladině a znečistit tak až 1 000 litrů vody, takže i údajně zanedbatelný únik oleje může mít katastrofální následky. Jaká opatření je tedy třeba přijmout? Jaké vybavení bude v případě nehody potřeba? K čemu může dojít, pokud bude něco opomenuto? Tyto otázky se Vám nyní pokusíme zodpovědět.

Důkladná příprava je základ úspěchu

Pokud se ve společnosti manipuluje s vodu ohrožujícími látkami, je zaměstnavatel povinen dle zásad BOZP a vodního zákona provést posouzení rizik a v souvislosti s tím vypracovat odpovídající bezpečnostní opatření. Místní úřady mohou po firmách vyžadovat, aby byly vhodně připraveny na případný únik oleje na vodní hladinu, a to především tehdy, pokud se provozovna nachází v blízkosti vodních zdrojů.

Únik oleje se musí hlásit!

Únik oleje na vodní hladinu musí být dle zákona o vodách vždy neprodleně nahlášen hasičskému sboru či policii. Havarijní plán by se přitom neměl omezovat pouze na vytočení čísla 112 a následné čekání na zásah přivolaných jednotek. Dojde-li k havárii, původce havárie by měl činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie, přičemž by se při tom měl řídit havarijním plánem.

Olejová skvrna se bleskurychle šíří

Na úniku oleje na vodní hladinu je nejzrádnějším faktorem rychlost, kterou se olejový film po povrchu hladiny šíří, a to obzvláště na tekoucím vodstvu. Přivolaní hasiči musí na místo havárie nejprve dojet, což jim také zabere nějaký čas, a proto je nutné za pomoci vhodných prostředků okamžitě začít s opatřeními zabraňujícími dalšímu šíření olejových skvrn. Tím lze minimalizovat nejen škody na životním prostředí, ale také náklady vzniklé způsobenou havárií.

Únik oleje do vody vás může vyjít pěkně draho

Ten, kdo způsobí únik nebezpečné látky do vody, čímž vodu znečistí, musí uhradit nejen veškeré náklady na likvidaci úniku, ale i náklady za následnou sanaci prostředí. Také pojišťovny se budou velice zajímat o to, zda jste byli na riziko vzniku takové situace dostatečně připraveni. Dobrá rada tedy zní: zaujměte vždy aktivní přístup při hledání vhodných nouzových opatření.

Bez havarijního plánu se neobejdete

Při sestavování havarijního plánu je vhodné navázat spolupráci s místními hasiči. Může se také stát, že Vás příslušné pracoviště kontaktuje samo ze svého uvážení, pokud shledá, že potenciál nebezpečí je vysoký. Společné vypracování havarijního plánu pro případ nehody a stanovení vhodných prostředků může být ve výsledku prospěšné pro obě strany. Existují totiž modely spolupráce, kdy je vhodné speciální vybavení hasičům dodáno přímo společností. Společnost tak získá jistotu, že v případě nehody budou použity správné prostředky a hasiči zase těží z toho, že mají vhodné vybavení, které mohou využít i při jiných příležitostech. V takových případech obvykle platí, že použitý materiál si pak hradí hasiči z vlastních zdrojů.

Zásah při havárii od A do Z

Opatření a vybavení na míru

Konkrétní havarijní plán vychází vždy z výsledků posouzení rizik. Podívejme se nyní na modelovou situaci, jak by měl zásah při havárii probíhat. Uděláte si tak představu o tom, co je důležité a co vše se Vám bude hodit.

Uniká vám olej? Volejte hasiče!

Zásah začíná jak jinak než odhalením úniku. Pokud objevíme olejové skvrny na vodní hladině nebo si všimneme unikajícího oleje, neprodleně tuto skutečnost ohlásíme zpravidla hasičskému záchrannému sboru. Ten dále o nehodě informuje příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí. Týká-li se havárie ještě třetích stran, zejména správců kanalizačních systémů či vodárenských společností, je třeba i je obeznámit se vzniklou situací. Ideálně bychom měli neprodleně začít s prováděním nouzových opatření.

Co dělat dál

V případě potřeby je nejprve nutné provést vhodná opatření na záchranu lidských životů. Poté by mělo následovat:

  • zajištění místa nehody,

  • určení druhu, množství a nebezpečnosti vyteklé nebezpečné kapaliny,

  • zastavení úniku u zdroje a zabránění expanzi škody,

  • zahrazení a zachycení vodu ohrožující látky.

Zataraste olejové skvrně cestu!

Šíření nebezpečné látky by mělo být zastaveno přímo u zdroje. Dále by měly být na vodní hladinu umístěny norné stěny, které zabrání dalšímu šíření olejových skvrn.

Jak fungují DENSORB® norné stěny?

Norné stěny lze rozdělit na aktivní a pasivní:

  • Pasivní norné stěny se skládají z ponorné zástěrky ze speciálních nepropustných vláken a z uvnitř zabudovaného vztlakového tělesa. Mezi břehy jsou norné stěny upevněny pomocí speciálního ukotvení. Aby spodní část ponorné zástěrky nevyplouvala na hladinu, je zatížena závažím.

  • Aktivní norné stěny se skládají z ponorné zástěrky a vodu odpuzujícího, vysoce savého sorpčního hada, který se vznáší na hladině a "požírá" olej. Lze je použít na stojaté i mírně tekoucí vody.

Skvělým řešením je použití pasivních i aktivních zátaras najednou. Zatímco pasivní olejové zátarasy zabraňují dalšímu šíření oleje, aktivní zátarasy vyteklý olej rovnou i absorbují. Po nasycení lze norné sorpční stěny pomocí tažného lanka z vody vytáhnout.

Buďte předem připraveni

V oblastech, kde je riziko vzniku havárie obzvláště vysoké, je vhodné se pro případ nehody důsledně připravit již v předstihu. Můžeme například místo dopředu prozkoumat a vybrat vhodný typ olejové bariéry přesně podle konkrétních podmínek, které jsme na místě zjistili. Ve chvíli, kdy dojde k úniku, budeme tak moci ihned zasáhnout a ne teprve přemýšlet nad tím, jaké zátarasy zvolit nebo jak postupovat. Kritéria, jako např. podmínky proudění vody, bezpečné přístupové cesty či vhodné podmínky pro umístění bariér, hrají při výběru také důležitou roli.

Jak správně nainstalovat norné stěny

Výběr vhodného provedení norných stěn závisí na dynamice a vlastnostech vodstva. Jedná se o vody stojaté nebo tekoucí? Je nutné brát zřetel na šířku, hloubku a rychlost proudění vody? Budou-li použity olejové bariéry s ponornou zástěrkou, musí k tomu mít vodní tok dostatečnou hloubku. Potřebná délka bariéry se pak odvíjí od konkrétní šířky vodního toku. U vodních toků s vyšší rychlostí proudění vody by neměly být olejové bariéry nainstalovány do pravého úhlu ke břehu, aby tak byla zmírněna rychlost proudění vody a minimalizován tlak působící na bariéry. Z tohoto důvodu je doporučeno mít připraveny olejové bariéry delší, než jen na šířku konkrétního toku. Velice vhodné jsou produkty skládající se z více jednotlivých elementů, které lze rychle pospojovat do potřebné délky.

Ty umožňují zásah při různě velkých haváriích nebo na různých typech vodstva. Olejové bariéry by neměly být na břehu ukotveny příliš vysoko, protože by je mohl vyteklý olej podplavat. V případě nutnosti by měly být břehy zakryty vhodnými hydrofóbními sorbenty. Někdy může silný proud vody způsobit, že se podaří oleji nainstalovanou bariéru překonat. V takovém případě se za účelem zvýšení bezpečnosti vyplatí nainstalovat více bariér v určité vzdálenosti od sebe, takže olej, který se dostane přes první bariéru, bude zachycen bariérou další.

Vsaďte na textilní sorbenty!

Olej lze také odstranit pomocí sorbentů. Výběr druhu a množství sorbentů, které by měly být po ruce k zachycení olejových skvrn z vodní hladiny, vychází především z provedeného posouzení rizik. Co se týče výběru vhodného druhu sorbentu, například s použitím sypkých sorbentů jsou spojena určitá omezení. Po aplikaci sypkého sorbentu na olejový film musí být nasycený sorbent z vodní hladiny opět odstraněn. To je často obtížné a úplné odstranění je téměř nemožné. V závislosti na podmínkách průtoku vody se navíc sypký sorbent dříve či později naplaví ke břehům, kde ulpí na vegetaci. Další nevýhodou sypkého sorbentu je vysoký potenciál otravy vodní fauny. Olejem kontaminovaná zrnka sorbentu si mohou ptáci či ryby splést s potravou a v závislosti na pozřeném množství to může vést až k jejich uhynutí. Těmto negativním vedlejším efektům se lze vyhnout použitím textilních sorbentů. Plovoucí sorpční rohože na olej jsou vyrobeny z polypropylenových vláken, odpuzují vodu a absorbují oleje. Lze je snadno rozprostřít na olejové skvrny na hladině a bez větší námahy později zase sesbírat, přičemž plavou na vodní hladině i v nasyceném stavu. Jednoduché odstranění nasycených sorpčních rohoží z vodní hladiny představuje oproti použití sypkých sorbentů obrovskou výhodu. Vedle sorpčních rohoží jsou k dostání také další varianty textilních sorbentů, například sorpční role lze použít k ochraně břehů. Dočišťovací sorbenty a již zmíněné olejové zátarasy jsou vhodné k odstranění zbytků oleje z hladiny.

Potřeba dalších opatření a pomocného materiálu závisí na okolnostech. Jací budou potřeba zaměstnanci? Znají zaměstnanci havarijní plán? Jak dostanu co nejrychleji Zajištění dalších opatření a pomocných prostředků závisí na konkrétních okolnostech. Kolik osob bude pro zásah potřeba? Byly tyto osoby seznámeny s havarijním plánem? Jakým způsobem lze dostat potřebné vybavení na místo, kde došlo k havárii? Budou zapotřebí další pomocné prostředky, jako jsou čluny, kotvy, nářadí či osvětlení? Odpovědi na všechny tyto otázky byste měli znát již předem, abyste mohli v případě havárie zasáhnout okamžitě a bez zbytečného otálení. Jak je jistě z uvedené modelové situace zjevné, aktivní přístup při tvorbě havarijního plánu pro případ úniku, se vždy vyplatí.

i

DOBRÉ VĚDĚT!: Po úspěšně provedeném zásahu následují zpravidla další opatření. Vedle řádné likvidace kontaminovaného materiálu následuje často ze strany příslušného úřadu monitoring postižené oblasti, aby bylo včas odhaleno případné zbytkové znečištění.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Mohlo by Vás také zajímat...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00