DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Jak zadržet kontaminovanou vodu a nebezpečné látky v případě havárie či povodní

Pro podniky, které ve svém provozu nakládají s nebezpečnými látkami, jde o nejhorší možný scénář: pokud dojde v důsledku provozní poruchy k nekontrolovatelnému úniku velkého množství nebezpečných látek, hrozí vážné následky pro lidi a životní prostředí. Typické riziko představuje například požár, kdy se hasební voda dostane do kontaktu s nebezpečnými provozními látkami. S takovými případy musejí provozovatelé počítat a přijmout preventivní opatření. V následujícím textu se podíváme na některé scénáře havárií, které mohou nastat i ve vašem podniku. Poskytneme přehled povinností provozovatele a představíme vhodná řešení pro zadržení kontaminované vody a nebezpečných látek.

Včasné zadržení vody - prevence závažných škod

Přestože zodpovědné firmy věnují velkou pozornost otázkám bezpečnosti a ochrany životního prostředí, škodní události z minulosti ukazují: navzdory rozsáhlým bezpečnostním opatřením nelze nikdy zcela vyloučit narušení provozu. Bohužel se opakovaně stává, že se například voda kontaminovaná z hašení požáru dostane do okolních vod a způsobí obrovské škody. Následky pak nese nejen životní prostředí a zvířectvo, ale také zaměstnanci a lidé v okolí. Pokud jsou například kontaminací zasaženy podzemní vody, může hrozit vážné poškození zdraví místních obyvatel. Pro účinné omezení rozsahu potenciálních škod mají velký význam opatření pro zadržení hasební vody a dalších nebezpečných tekutin. Sice nezabrání samotné kontaminaci, ale pomáhají zastavit šíření nebezpečných kapalin již v počáteční fázi a brání jejich nekontrolovatelnému šíření do okolních oblastí, půdy a vodních ploch.

Obecné povinnosti provozovatele a možné provozní poruchy, které byste měli mít na paměti

V rámci příprav na možnou poruchu musí provozovatelé přijmout opatření, aby pokud možno zabránili úniku nebezpečných látek do životního prostředí. Jednotlivá zařízení zadržující vodu a nebezpečné látky by přitom měla být konstruována tak, aby v případě provozní poruchy byly zachyceny všechny tekutiny, které mohou obsahovat látky ohrožující vodu. Dále by měli provozovatelé provádět preventivní opatření, aby případné škody byly co nejmenší.

V souvislosti s únikem kapalin ohrožujících vodu se podniky obvykle potýkají buď s únikem látek z provozních zařízení, nebo s kontaminovou vodou z hašení požáru, kterou je nutné zachytit.

Při identifikaci možných zdrojů nebezpečí je třeba zvážit zejména následující příčiny:

  • provozní zdroje nebezpečí

  • environmentální zdroje nebezpečí (zemětřesení, záplavy)

  • zásahy neoprávněných osob

Scénář 1: Únik látek z provozních zařízení

Úniky velkého množství nebezpečných látek mohou mít mnoho příčin. Kritickými místy mohou být například potrubí, jimiž jsou dopravovány kapaliny znečišťující vodu. Zde jsou uvedeny některé příklady častých příčin havárií:

  • střet s provozními vozidly

  • poškození korozí/opotřebení materiálu

  • provozní chyby

  • poruchy v řízení systému jakosti

  • počasí - bouřky, vichřice

Pokud v případě provozní poruchy nelze vyloučit, že z části zařízení uniknou látky ohrožující vodu, měl by provozovatel přijmout okamžitá opatření k omezení škod.

Případová studie: únik toluenu v Kolíně nad Rýnem

Nákladní jeřáb narazil do potrubí s toluenem. Potrubí bylo poškozeno a toluen unikl do půdy. Podrobné příčiny a sled událostí zkoumá znalec v rámci bezpečnostní inspekce.

Případová studie: únik ropy v Gelsenkirchenu

V důsledku vnitřní koroze došlo k úniku surové ropy (cca 2100 kg) v systému potrubí bez průtoku - tzv. mrtvé větvi. Místo úniku bylo v cirkulačním potrubí skladovací nádrže. Cirkulační čerpadlo bylo okamžitě odstaveno a uniklý produkt byl v rámci možností zachycen pomocí sacího vozu. Kontaminovaná zemina byla odstraněna (90 - 100 m3) a řádně zlikvidována. Podzemní voda nebyla uniklým produktem kontaminována.

Případová studie: uvolňování síranu zinečnatého v Duisburgu

Pracovník chtěl vyčistit ucpané potrubí mezi nádrží a čerpadlem. Za tímto účelem uzavřel ruční ventil na nádrži (objem 15 000 litrů) a otevřel potrubí před čerpadlem. Ruční ventil zřejmě nebyl zcela uzavřen, takže po uvolnění potrubí vytekl z nádrže surový roztok síranu zinečnatého (přibližně 15 % Zn). Zaměstnanec otevřel vypouštěcí ventil nádrže a vypustil obsah do záchytné vany. Část roztoku však otevřeným potrubím před čerpadlem vytekla do haly se surovinami. Navzdory opatřením, kterým společnost chtěla zabránit únikům, vyteklo přes 500 l přes západní vrata na volnou plochu před halou. Odtud se provozní kanalizací látka dostala do šestikomorové nádrže. Všechny okolní kanalizační vpusti byly okamžitě uzavřeny kanalizačními poklopy. Jedna kanalizační vpusť však byla blokována paletou. Po zjištění této skutečnosti byl okamžitě uzavřen odtok ze šestikomorové jímky směrem ke kanalizaci. Nelze vyloučit, že se odpadní voda kontaminovaná Zn dostala do veřejné kanalizace přes šestikomorovou jímku. Předpokládá se, že bylo vypuštěno cca 50 l surového roztoku.

Zdroj: Státní agentura pro přírodu, životní prostředí a ochranu spotřebitelů Severního Porýni - Vestfálska

Scénář 2: požár / kontaminovaná hasební voda

Zadržování hasicí vody hraje důležitou roli v ochraně vegetace. Pokud je voda při hašení kontaminována výrobními, pomocnými nebo provozními látkami znečišťujícími vodu, může způsobit značné škody jakmile se dostane do okolních vodních ploch nebo pronikne do půdy. Provozovatelé by proto měli přijmout nejmodernější opatření k zadržení kontaminované hasební vody v případě požáru.

Technická řešení pro zadržení kontaminované vody a nebezpečných látek

Existují různé technické možnosti, jak zabránit nekontrolovatelnému šíření kontaminované hasební vody nebo nebezpečných látek unikajících z provozních zařízení. Možné rozlišení rozlišení mezi různými záchytnými zařízeními a systémy lze provést na základě jejich fungování:

Automatické systémy

Automatické systémy jsou stacionární řešení, u nichž je hasební voda nebo nebezpečné látky zadržovány bez nutnosti dalších bezpečnostních opatření.

Příklady konstrukčních řešení
záchytné nádrže na hasební vodu vně budov, do kterých může voda proudit bez použití čerpadel
využití stávající kanalizace pro odpadní vody
navržení podlahové plochy budov jako záchytného prostoru (pomocí stupaček, dveřních prahů, ramp a záchytných kanálů)
dostatečně dimenzované nádrže na dešťovou vodu z čistírny odpadních vod, pokud je dimenzování a rychlé vyprázdnění umožněno
kapalinám nepropustné otevřené skladovací plochy a nakládací zóny se sklonem, které jsou zajištěny proti nekontrolovatelnému stékání směrem k okraji obvodovým svodidlem
skladovací prostory v budovách (např. ve sklepních prostorách) a speciální sběrné prostory (v případě hořlavých kapalin musí být zajištěno dostatečné mechanické větrání)
prázdné nádrže s odpovídajícím zásobovacím systémem bez čerpadel

Neautomatické systémy

Systémy, které nejsou automatické, umožňují zadržení hasební vody nebo nebezpečných látek pouze po provedení technických a/nebo organizačních opatření. Existují zde jak stacionární, tak i mobilní varianty.

Příklady stacionárních automatických systémů
nádrže na hasební vodu, do nichž je v případě požáru čerpána kontaminovaná voda automaticky řízenými čerpadly
automaticky řízené hasicí vodní zábrany, které se aktivují v případě požáru na základě detekce parametrů požáru, např. kouře či tepla, a také automaticky přejdou do vypnuté polohy
Příklady stacionárních manuálních systémů
zábrany, které jsou trvale instalovány v držácích a uzavírají se manuálně, tj. ručně, akumulovanou energií (silou závaží, silou pružiny) nebo pomocnou energií (elektrickou, hydraulickou, pneumatickou...)
stacionární zábrany, které se manuálně vkládají od držáků trvale instalovaných pro tyto účely v místě použití
Příklady mobilních systémů
mobilní bariéry k zadržení kapalin, např. k naplnění vodou
těsnění kanalizace
mobilní sběrné nádrže (vany či plachty na zachycení úniků)
těsnicí zátky

Možnosti výbavy pro systémy technických místností

Mobilní záchytné systémy

Likvidace úniků

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Přečtěte si také...

Načítám…
i

Technické informace na této stránce byly sestaveny pečlivě a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně DENIOS nepřebírá žádnou záruku nebo zodpovědnost jakéhokoli druhu za aktuálnost, úplnost a správnost a to ani vůči čtenáři, ani vůči třetím osobám. Použití informací a obsahu pro Vaše vlastní účely je proto na Vaši zodpovědnost. V každém případě dodržujte místně a aktuálně platnou legislativu.

Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00