DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.cz

Jak správně reagovat v případě havárie

Diplomovaný biolog Tobias Authmann působí v DENIOSu již více než 7 let jako odborník na skladování nebezpečných látek a na bezpečnost práce. Specializuje se především na prevenci nehod v oblasti skladování a manipulace s nebezpečnými látkami. Na základě svých zkušeností a častých dotazů z řad široké veřejnosti vybudoval projekt zaměřený na praktická školení, jak správně manipulovat se sorbenty, která jsou v současné době velmi žádaná a oblíbená. Na praktickém školení a tréninku „Použití DENSORB v praxi“ se především dozvíte, jak správně a efektivně bojovat s uniklými nebezpečnými kapalinami. V následujícím rozhovoru se s námi podělil pan Authmann o své bohaté zkušenosti týkající se této problematiky.

Pane Authmanne, co je z Vašeho pohledu hlavní příčinou nehod s nebezpečnými kapalinami?

Všude tam, kde se nějakým způsobem manipuluje s nebezpečnými látkami, existuje bohužel vždy určité riziko, že dojde k jejich úniku. Mezi takové činnosti patří nejen manipulace s nebezpečnými látkami na pracovišti, ale také vyskladňování a naskladňování těchto látek. Mezi nejvíce rizikové patří především oblasti, kde se větší nádoby vyskladňují či naskladňují pomocí vysokozdvižných či paletových vozíků.

Praktického školení „Použití DENSORB v praxi“ zahrnuje také pomoc při sestavování plánu nouzových opatření v případě úniku nebezpečných kapalin. Pro koho je toto školení určeno?

Školení „Použití DENSORB v praxi“ je určeno především pro ty, kteří ve skladu nebo na pracovišti s nebezpečnými kapalinami běžně pracují a tím pádem jsou většinou konfrontováni se vzniklou nehodou jako první. V takovém případě musí být schopni rychle a správně zareagovat. Školení je však vhodné i pro osoby, které mají ve firmě na starost bezpečnost práce, ekologii, nebo se podílejí na sestavování havarijního plánu a nouzových opatření.

Zájem o praktické školení je obrovský. V čem lze nalézt ve firmách ty největší nedostatky?

Tuto otázku nemohu zcela jednoznačně zodpovědět, protože v každé firmě je situace zcela odlišná. Záleží také na tom, jak intenzivně a zda vůbec se již firma touto problematikou v minulosti zabývala. Velké firmy mají tendenci například usilovat o získání různých certifikátů nebo je u nich zaveden systém environmentálního managementu, takže většinou bývají již dobře připraveny. Těmto společnostem jde pak především o optimalizaci jednotlivých kroků během konkrétní situace při zacházení s únikem. U jiných firem vyplouvají na povrch nedostatky, které jsou už zásadnějšího charakteru. Přicházejí často s otázkami: „Proč bychom se měli otázkou úniku nebezpečných látek vůbec zabývat?“ V takovém případě je nutné se v průběhu školení podrobně zaměřit na část teoretickou, kde dostanou účastníci odpověď na svou otázku při seznámení se s aktuální platnou legislativou. Během své praxe jsem se setkal už i s tím, že v některých firmách zaměstnanci vůbec netušili, kde by sorbenty pro okamžitý zásah při úniku nebezpečné látky našli. Jak sami vidíte, v každé firmě tkví nedostatky v něčem jiném. Z tohoto důvodu je každé školení vždy přizpůsobeno individuálním požadavkům a potřebám účastníků.

Jaké jsou dle Vašich zkušeností největší chyby, které lze při zásobování se sorpčním materiálem pro případ nehody udělat?

Jednou z nejhorších věcí, ke které může dojít, je, že se budeme muset při úniku nebezpečné kapaliny potýkat s nedostatkem sorpčního materiálu. Příčinou může být například chyba při plánování materiálových zásob. Pro stanovení konkrétního vhodného objemu záchytné vany platí základní pravidlo, že záchytná vana musí být schopna zachytit alespoň obsah největší skladované nádoby. Podobným způsobem je třeba postupovat při plánování materiálových zásob sorbentů, kdy je třeba si uvědomit, že veškeré nádoby s nebezpečnými látkami s sebou přináší vysoký potenciál nebezpečí v podobě možného úniku, k jehož likvidaci je třeba mít po ruce dostatek vhodných sorbentů s odpovídající absorpční kapacitou. Pokud budete mít například k dispozici dostatek sorbentů pro absorpci kapaliny vyteklé z 200litrového sudu a dojde k poškození IBC nádrže, nebudete dostatečně vybaveni a je úplně jedno, jak dobře jsou Vaši zaměstnanci proškoleni.

Dále je třeba při plánování zásob brát také zřetel na běžnou každodenní spotřebu sorbentů v provozu. Malé úkapy jsou při rutinní práci na denním pořádku, občas se něco rozlije nebo zamaže, takže i zde naleznou sorbenty své uplatnění a Vaše zásoby se tak postupně snižují. Bohužel však může přijít den, kdy dojde k nějaké větší nehodě, a Vy nebudete mít k dispozici dostatek sorbentů pro důkladnou likvidaci takové havárie. K předcházení takovým situacím doporučujeme striktně rozdělit celkovou zásobu sorbentů podle účelu použití na sorbenty přímo určené ke každodenní spotřebě a sorbenty určené pouze pro případ nehody. Ke každodenní spotřebě jsou například používány sorpční role, které lze umístit na nástěnný držák a ke kterým tak mají všichni zaměstnanci neustále přístup, zatímco havarijní sorpční sada určená pro zásah při nehodě s nebezpečnými látkami může být uložena zvlášť v zaplombovaném boxu. V každém případě by měla být spotřeba sorpčního materiálu pravidelně zaznamenávána a zásoby by měly být pravidelně doplňovány. Je rozumné zanést tuto povinnost do provozního řádu a určit odpovědnou osobu, která bude stav zásob sorbentů pravidelně kontrolovat.

Za fatální chybu lze považovat také to, že v případě nehody nebudeme mít k dispozici vhodnou verzi sorbentů určených pro zachycení konkrétní kapaliny. Ještě před pořízením adekvátní zásoby sorbentů bychom si měli v první řadě ujasnit, jaké druhy kapalin v provozu používáme a v jakém množství a podle toho volit také verzi sorbentů. Dále je třeba promyslet, jak budou sorbenty uskladněny, popřípadě kde budou používány a kde hrozí nejvyšší riziko úniku. To vše nám pak napoví, jaké sorbenty je třeba mít po ruce v blízkosti konkrétních rizikových oblastí.

Proč je důležité vyzkoušet si v praxi, jak se v případě nehody s nebezpečnými látkami správně zachovat?

Jednoduše řečeno, dojde-li již k nějaké havárii, není čas ztrácet čas. Firmy by neměly věnovat pozornost pouze vypracování havarijního plánu, měly by s ním pracovníky také důkladně seznámit a v neposlední řadě jej i prakticky nacvičit, tak jako v případě cvičných evakuačních poplachů. Praktické cvičení mimo jiné navíc také pomůže odhalit případné nedostatky havarijního plánu, které pak bude možné vylepšit. Zejména v případě, nachází-li se v blízkosti nehody s uniklou nebezpečnou kapalinou nějaké podlahové vpusti či kanály, je nutné zasáhnout okamžitě bez zbytečného otálení. Osoby, které nejsou řádně vyškoleny, jednají často ukvapeně a mohou snadno udělat nějakou chybu. Teď mám na mysli například roznesení úkapů na botách po provozu, nesprávné použití osobních ochranných pomůcek nebo způsobení kontaminace během likvidace. Pravidelnými tréninky si pracovníci během cvičných zásahů osvojí správný postup, kdy se mohou „nanečisto“ poučit z vlastních chyb. Již ze zkušenosti vím, že v průběhu školení vždy vypluje na povrch něco, co je třeba vylepšit, jen vzácně vše funguje dobře hned od začátku.

Na co se mohou účastníci praktického školení těšit a co od něho mohou očekávat?

Po absolvování praktického školení budou účastníci schopni optimálně zasáhnout při havárii s nebezpečnými látkami. Program školení se skládá z teoretické a praktické části. Nejprve se zaměříme na teoretickou část, během které probereme aktuální platnou legislativu, plánování nouzových opatření a vhodné prostředky pro případ nehody. Následně si při praktickém cvičení vyzkoušíme, jak správně a efektivně použít havarijní sorpční sadu při likvidaci uniklé kapaliny. Po celou dobu je praktické školení doprovázeno radami a tipy, které ušetří čas a zvýší Vaši bezpečnost a zároveň napomáhají optimalizaci celého procesu likvidace a nápravě případných nedostatků. Při sestavování programu tréninku jsou vždy zohledňovány všechny individuality konkrétního provozu. Aby bylo možné sestavit program školení přesně na míru, jsou brány v potaz skutečnosti, jako zda a jaké nebezpečí v provozu hrozí, s jakými nebezpečnými látkami je zde manipulováno či zda dle provozního řádu na daném místě platí nějaké zvláštní podmínky. Vždy se snažíme, aby praktický trénink probíhal co nejvíce za reálných podmínek, které jsou pro konkrétní provoz běžné, takže například během cvičení pracujeme s nádobami, které jsou v provozu běžně používány. To v praxi znamená, že pokud se v provozu běžně manipuluje s 30litrovými kanystry, používáme při tréninku 30litrové kanystry, pokud s IBC nádrží, pak si cvičný zásah vyzkoušíme s IBC nádrží.

A ještě otázka na závěr. Co je při řešení úniku kapaliny nejdůležitější?

Nejdůležitější je v první řadě správně posoudit situaci. Co přesně vyteklo? Jaké nejhorší nebezpečí z úniku tohoto druhu kapaliny hrozí? Dále je třeba mít neustále na paměti, že se nesmíme v blízkosti úniku ničeho dotýkat, pokud nebudeme adekvátně vybaveni osobními ochrannými pomůckami! Často slýchám dotazy typu: „Nemohl bych nejprve udělat tohle a tohle? Jinak ztratím přece plno času!“ Ale jakmile uděláte jednu věc, uděláte potom hned druhou a další a ještě další, a náhle zjistíte, že se nějak, ani nevíte jak, Vaše pokožka dostala do kontaktu s vyteklou chemikálií, byla poleptána nebo jinak poraněna. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba účastníkům vštípit, je, aby se nepouštěli do zásahu bez použití ochranných pomůcek, protože vlastní bezpečnost je to nejdůležitější.

K vlastní ochraně bychom měli minimálně použít ochranné rukavice, brýle a uzavřenou obuv. Podle nebezpečnosti vyteklé kapaliny může být nutný též respirátor nebo dokonce ochranný oblek. Provozní řád by měl rovněž jasně definovat hranici, kdy je, z hlediska velikosti úniku či nebezpečnosti uniklé látky, již vhodné postoupit zásah záchranným složkám, jako jsou např. firemní hasiči.

Praktické školení a trénink "Použití DENSORB v praxi“

DENIOS akademie: Vyzkoušejte si pod dohledem profesionálů, jak se správně zachovat v případě nehody!

Jak postupovat v případě havárie byste neměli vědět jen teoreticky, měli byste si to také vyzkoušet! DENIOS praktické školení a trénink "Použití DENSORB v praxi" poskytne Vašim zaměstnancům dostatečnou sebejistotu okamžitě zareagovat v případě vzniku nehody bez zbytečného váhání. Naučíte se, jak správně a efektivně manipulovat se sorbenty DENSORB určenými k bezpečnému zachycení a likvidaci vyteklé kapaliny. Obsah školení můžeme na míru přizpůsobit Vašemu provozu a Vašim požadavkům.

Potřebujete pomoci?

Neváhejte a dejte nám o tom vědět! Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás!

Poradenství zdarma 800 383 313

Mohlo by Vás také zaujmout...

Načítám…
Menu
Přihlásit se
Váš nákupní košíkPřidáno do košíku
Přejít do košíku
Rádi vám poradíme!

Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!

Po - Pá: 07:00 - 15:00