Správná instalace a údržba prodlouží životnost záchytné vany

I materiál, ze kterého je záchytná vana vyrobena, hraje důležitou roli

Záchytná vana je základním bezpečnostním prvkem v mnoha společnostech, ve kterých se manipuluje s nebezpečnými látkami. Ať už se jedná o ocelové záchytné vany nebo plastové záchytné vany, všechny společnosti, které záchytné vany používají, mají povinnost je udržovat v řádném stavu. Z toho vyplývá potřeba pravidelných kontrol funkčnosti záchytné vany s následnou nápravou zjištěných závad.

Aby mohla záchytná vana správně plnit svou funkci, musí její design a konstrukce odpovídat požadovanému účelu. Také při instalaci záchytné vany a její údržbě je několik zásad, které je třeba brát v úvahu, aby nedošlo k poškození záchytné vany. Rozhodujícím aspektem je také materiál, ze kterého je záchytná vana vyrobena.
V mnoha případech dochází k poškození záchytné vany v důsledku nesprávné manipulace. Aby mohla záchytná vana dlouhodobě a spolehlivě sloužit svému účelu, je třeba držet se určitých pravidel již při instalaci záchytné vany.

Co je třeba zvážit při instalaci záchytných van?

Záchytné vany by měly být umístěny tak, aby se do nich nedostala dešťová voda. Dále by měla záchytná vana stát pouze na rovných a pevných plochách a neměla by být vystavena jakémukoli manuálnímu poškození. Další důležitou zásadou je, že by u záchytné vany nemělo docházet k překročení předepsaného zatížení. Skladované nádoby s nebezpečnou látkou je třeba na záchytné vaně skladovat tak, aby do ní bylo vždy dobře vidět a případné úniky nebezpečných kapalin byly snadno zjistitelné.

Budou-li při pravidelných kontrolách odhaleny nějaké nedostatky, kvůli kterým nelze již zaručit funkčnost záchytné vany, je třeba přistoupit k jejich nápravě. Způsob nápravy se odvíjí od materiálu, ze kterého je záchytná vana vyrobena, a od povahy vady. Plastové záchytné vany, u kterých je zjištěna vada, která znemožňuje jejich správnou funkčnost, musí být okamžitě vyřazeny z provozu. Je-li zjištěna závada u ocelových záchytných van, lze závadu často pouze opravit. Opravenou záchytnou vanu je možné opět uvést do provozu, ale pouze poté, co je u ní výrobcem nebo specializovanou firmou provedena zkouška těsnosti v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. Při zjištění vad u ocelových záchytných van se vyplatí zvážit, zda bude ekonomicky výhodnější přistoupit k opravě záchytné vany nebo zda poškozenou záchytnou vanu nahradit zcela novou záchytnou vanou.

Další informace s cennými praktickými tipy o bezpečném skladování nebezpečných látek na záchytných vanách naleznete v kategorii Safety@Work.