Zákony a předpisy

Zákony a předpisy

Dlouholeté zkušenosti a neustálé vzdělávání našich zaměstnanců je nedílným předpokladem pro kompetentní odborné poradenství k předpisové manipulaci s nebezpečnými látkami. Hledáte odkaz na nejdůležitější právní předpisy upravující problematiku skladování a manipulace s nebezpečnými látkami? Nebo byste dali přednost spíše osobní konzultaci? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro Vás!

 

 

DENIOS odborné poradenství

Potřebujete poradit? Rádi Vám navrhneme nejvhodnějšího řešení dle Vašich potřeb a požadavků na základě osobní návštěvy přímo u Vás a seznámíme Vás s nejnovějšími změnami v legislativě, na které je třeba brát zřetel. Zodpovíme Vám také veškeré Vaše dotazy a nalezneme pro Vás nejvhodnější a nejlevnější řešení.

Volejte zdarma: 800 383 313.

Glosář

Jste stále trochu zmateni? V našem glosáři naleznete vysvětlení pro řadu pojmů a zkratek z problematiky skladování nebezpečných látek a bezpečnost práce.

Přejít ke Glosáři >>

Zákony od A do Z

Evropská norma ČSN EN 15154 upravuje pravidla pro bezpečnostní sprchy k první pomoci. Je rozdělena do 4 částí:

  • část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře,
  • část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí,
  • část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť,
  • část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť.

Přeprava nebezpečného zboží musí být prováděna v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN. Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí je dovolena, pokud jsou splněny všechny podmínky přepravy dle této dohody. Jsou zde i definovány nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je zakázána. Nebezpečné zboží lze charakterizovat jako věci, pro jejichž vlastnosti jako je hořlavost, žíravost, výbušnost a další, může být při přepravě ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

ADR upravuje zejména balení a označování dopravovaného zboží, dále konstrukci, výbavu a provoz vozidel, které zboží převáží, podmínkou je také proškolení řidičů.

Dle BOZP musí být stanovena příslušná bezpečnostní opatření pro manipulaci s nebezpečnými látkami. Evropská norma ČSN EN 14175, část 3 pojednává o typových metodách zkoušení digestoří. Pro posouzení výkonnostních výpočtů ohledně zachytávání nebezpečných látek byla touto normou zavedena nová zkušební metoda. DENIOS odvětrávací pracovní stoly a samostatná pracoviště prošly úspěšně touto zkouškou se zřetelnými bezpečnostními rezervami v oblasti ochrany zaměstnanců.

Pro skladování hořlavých médií v bezpečnostních skříních (vnitřní objem < 1m3) je již od dubna 2004 v platnosti Evropská norma EN 14470-1. Požární odolnost skříní musí být přezkoušena typovou zkouškou dle EN 14470-1. Hlavní úkol bezpečnostní skříně je ochrana skladovaných látek v případě požáru po jasně definovaný čas, tj. minimálně 15 minut. Další typy požární odolnosti jsou 30, 60 a 90 minut.

S normou EN 14470-2 jsou podobná ustanovení přenesena i na skladování plynových lahví. U DENIOSu naleznete skříně na plynové láhve s požární odolností 30 nebo 90 minut (typy G30 a G90).

Zákon č. 356/2003 Sb. byl zrušen zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Zákon upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech. Dále upravuje klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí na území České republiky, správnou laboratorní praxi a působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí.

Nařízení CLP (Classification, Labelling and Packing) nebo také nařízení GHS (globální harmonizovaný systém) bylo zavedeno v důsledku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. Na základě tohoto nařízení vstoupilo v platnost také nařízení REACH, které upravuje chemickou politiku Evropské unie (zkratka vychází z jeho obsahu – Registrace, Evaluace, Autorizace a omezení CHemických látek).

Nařízení GHS (Globally Harmonized System) nebo také nařízení CLP (Classification, Labelling and Packing) bylo zavedeno v důsledku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. Na základě tohoto nařízení vstoupilo v platnost také nařízení REACH, které upravuje chemickou politiku Evropské unie (zkratka vychází z jeho obsahu – Registrace, Evaluace, Autorizace a omezení CHemických látek).

Evropské nařízení REACH o chemikáliích je jeden z nejpřísnějších předpisů a upravuje chemickou politiku Evropské unie. REACH je zkratka vycházející z obsahu předpisu, tedy registrace, evaluace, autorizace a omezení chemických látek. V důsledku nařízení REACH jsou stanovena nová pravidla pro klasifikaci a označování látek pomocí globálního harmonizovaného systému (GHS).

Od 1. července 2003 je povinností používat v EU nové směrnice ATEX 94/9/EC (ATEX 95, dříve 100a) a 99/92/EC (ATEX 137, dříve 118a) o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

K 18. dubnu 2014 vešla v platnost nová formulace Direktivy 2014/34/EU (Zařízení pro výbušné atmosféry - ATEX), avšak současná direktiva (94/9/EC) zůstane v platnosti do 20. dubna 2016. Neobsahuje žádné zásadní inovace, ale výrobci a dovozci zařízení vhodných do prostředí s nebezpečím výbuchu by se s ní měli obeznámit.

ATEX 95 (zkráceno z francouzského „ATmosphère EXplosible“) určuje požadavky na označení výrobcem pro elektrická zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu. ATEX 137 popisuje požadavky na pracovištích a je relevantní pro provozovatele zařízení.

Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů upravuje nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (toxickými nebo žíravými) jako je jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava z hlediska ochrany lidského zdraví a ochrany životního prostředí. Dle zákona č. 258/2000 Sb. je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, písemná pravidla a je povinna tato pravidla projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Směrnice o ocelových vanách Stawa-R upravuje požadavky Německého institutu pro stavební techniku (DIBt) na konstrukci záchytných van z oceli. Minimální tloušťka stěny záchytné vany z oceli podle Stawa-R je 3 mm a záchytné vany z nerezové oceli 2 mm. Záchytné vany musí být vodotěsné a odolné vůči skladovanému materiálu. U každé záchytné vany je vyžadována zkouška těsnosti, například provedením kapilární zkoušky. V případě rizika koroze musí být záchytné vany opatřeny povrchovou úpravou. Směrnice o ocelových vanách se vztahuje na záchytné vany se záchytným objemem pod 1000 l. Na záchytné vany se záchytným objemem nad 1000 l je nutné schválení DIBt.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), kde jsou mimo jiné uvedeny lhůty pro provádění povinných preventivních požárních prohlídek (revizí).

Dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Zákoník práce definuje kromě jiného odpovědnost zaměstnavatele za zajištění odpovídajících osobních ochranných pomůcek a za jejich používání zaměstnanci, dále pak za provoz technických zařízení pro ochranu zdraví na pracovišti.

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 upravuje povinnosti ústředních orgánů státní správy, právnických a fyzických osob na úseku požární ochrany. Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.

Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů upravuje předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Definuje pojem odpad, zařazování odpadů a jejich hodnocení, povinnosti při nakládání s odpady, zpětný odběr některých výrobků, evidenci a ohlašování odpadů, plány odpadového hospodářství, ekonomickým nástrojům, přeshraniční přepravu odpadů, sankce a výkon veřejné správy.

 

 

Zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů upravuje ochranu vod a podmínky pro její využívání. Zákon definuje úvodní ustanovení, nakládání s vodami, stav povrchových a podzemních vod, plánování v oblasti vod, ochranu vodních poměrů a vodních zdrojů, vodní toky, správu povodí, vodní díla, ochranu před povodněmi, poplatky, výkon státní správy, správní delikty a společná a přechodná ustanovení.

Zákon o vodách mimo jiné upravuje povinnosti při manipulaci s nebezpečnými látkami, které by mohly ohrozit jakost povrchových nebo nadzemních vod, dále povinnosti při vzniku havárie (mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod) a opatření k nápravě a prevenci. Tato problematika je dále upravena Vyhláškou č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů.


DENIOS Průvodce skladováním nebezpečných látek

DENIOS Průvodce skladováním nebezpečných látek je Váš kompaktní pomocník, který Vás provede aktuálními platnými předpisy a zákony. Kromě přehledu současných platných předpisů poskytuje i užitečné rady a tipy pro správné nakládání s nebezpečnými látkami.

Vyžádejte si Vašeho DENIOS Průvodce právě teď!

Požádat o zaslání >>

DENIOS Průvodce skladováním nebezpečných látek