Skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků


Správné a předpisové skladování

Správné a předpisové skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek je důležitý faktor, jímž by se měla zabývat každá společnost, která tyto látky zpracovává nebo s nimi nějakým způsobem manipuluje. Vždyť právě správné skladování hořlavin Vám může v budoucnu zachránit nejen Vaše stroje a zařízení, ale také celou provozovnu a v neposlední řadě lidské životy a životní prostředí.

Úskalí logistických parků

Častým problémem logistických parků ve spojení s hořlavinami je, že pronajímané skladové haly nejsou kolaudovány pro skladování většího množství hořlavin, se kterými však řada nájemců či uživatelů jednotlivých průmyslových hal v rámci svého portfolia výrobků manipuluje. Například v sortimentu drogistického zboží můžeme nalézt značné množství hořlavin v podobě parfémů, barev, rozpouštědel, sprejů atd.

Rozdělení prostoru do požárních úseků

Obecně je každý stavebně oddělený prostor v objektu chápán jako jeden požární úsek. Za účelem minimalizace rozsahu škod v případě, že by došlo v objektu k požáru, lze v běžném požárním úseku bez dalších opatření umístit nanejvýš 250 litrů hořlavých kapalin, z toho maximálně 50 litrů hořlavin I. třídy nebezpečnosti. Vezmeme-li v úvahu, že běžná skladovací hala s regály tvoří pouze jeden požární úsek, uskladnění většího množství hořlavin bez nutnosti stavebních úprav takové haly je z hlediska předpisů a bezpečnosti zcela nevhodné. Provádění stavebních úprav v již zkolaudované skladové hale ale většinou nepřipadá v úvahu, protože mnoho firem je ve skladových halách pouze v nájmu a pronajímatel s takovými úpravami často neudělí souhlas, případně na realizaci vhodných stavebních úprav není dostatek času.

Skladovací kontejnery jako jednotlivé požární úseky uvnitř skladovací haly

Jak na to bez bourání a stavebních úprav?

I pro tuto patovou situaci existuje jednoduché a praktické řešení, které spočívá v integraci skladovacích kontejnerů s certifikovanou požární odolností do stávající infrastruktury. Jednotlivé skladovací kontejnery tvoří plnohodnotné samostatné požární úseky, které jsou koncipovány pro umístění většího množství hořlavin. Speciální skladovací kontejnery tedy představují skvělé řešení bez nutnosti stavebních úprav či stěhování se na jinou adresu. „Uskladnění většího množství nebezpečných látek v protipožárních kontejnerech představuje často nejrychlejší a nejekonomičtější řešení“, dodává obchodní ředitel firmy DENIOS, Radek Zajíc. Protipožární kontejnery zcela vyhovují požadavkům na bezpečnost i zákonným požadavkům, neboť jsou vybaveny integrovanou záchytnou vanou a odvětráváním a mají certifikaci požární odolnosti.

 

 

Proč skladovací kontejner?

+ žádné stavební úravy
+ uskladnění většího množství hořlavin najednou
+ požární certifikace
+ odpovídá platným předpisům

 

 

Řešíte podobný problém?

Neváhejte a kontaktujte nás na naší zelené lince:

800 383 313


LOXXESS Bor s.r.o.

Tři skladovací kontejnery představují tři samostatné požární úseky s požární odolností 90 minut při vnitřním a vnějším požárním zatížení

S takový problémem se potýkaly i logistická firma LOXXESS Bor s.r.o. a společnost CTPark Bor, spol. s r.o., provozující síť průmyslových logistických parků, když byly společně nuceny začít hledat bezpečné řešení pro skladování mnoha tun drogistického zboží v areálu logistického parku v Boru u Tachova. Firma LOXXESS Bor s.r.o. zajišťuje logistické služby spojené se skladováním, balením a distribucí celého drogistického sortimentu pro známý obchodní řetězec, přičemž se její logistické centrum nachází právě v průmyslové hale, kterou má od CTPark Bor, spol. s r.o. pronajatou.

Požadavek a zadání:

Firma LOXXESS Bor s.r.o. se na společnost DENIOS obrátila s žádostí o vypracování vhodného návrhu řešení pro bezpečné skladování a manipulaci s částí sortimentu, kterou představují hořlaviny a která musí být skladována v souladu s normou ČSN 65 0201. Při hledání tohoto řešení se řídila především podmínkou pronajímatele skladovací haly vyhnout se stavebním úpravám v objektu.

Řešení:

DENIOS pro firmu LOXXESS Bor s.r.o. navrhl řešení v podobě instalace tří požárně odolných kontejnerů typu BMC-X 840 s užitnou plochou až 22 m2, které jsou vhodné pro aktivní skladování hořlavin. Tyto tři skladovací kontejnery představují tři samostatné požární úseky s požární odolností 90 minut při vnitřním a vnějším požárním zatížení. Jednotlivé skladovací kontejnery jsou vybaveny integrovanou záchytnou vanou, požárním hlásičem EPS a odvětráváním dle ČSN 65 0201. Sklady jsou dále vybaveny regály, které umožňují přehledné rozložení produktů, což pracovníkům zajišťuje rychlý a snadný přístup ke zboží při vychystávání zakázek.

Výsledek a přínos pro zákazníka:

Společnost LOXXESS Bor s.r.o. získal v krátké době tři plnohodnotné samostatné požární úseky bez nutnosti stavebních úprav skladovací haly, které zcela odpovídají veškerým jeho potřebám i platným předpisům. Nově vzniklými požárními úseky projde několik desítek tun hořlavých kapalin ročně. Všechny tři skladovací kontejnery byly umístěny vedle sebe v okrajové části skladovací haly v blízkosti vychystávacích a balících pracovišť, což zajišťuje efektivitu práce a snadný a zároveň bezpečný přístup pracovníků k uskladněnému zboží. Všechny skladovací kontejnery jsou napojeny na systém EPS skladovací haly.