Glosář

Glosář

Následující slovníček obsahuje a vysvětluje řadu termínů a zkratek týkajících se skladování nebezpečných látek a bezpečnosti práce.

Další užitečné informace k platným zákonům a předpisům naleznete zde.

ATmosphères EXplosibles

Evropské směrnice 94/9/EC a 99/92/EC sjednocující značení pro elektrické zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Cílem nařízení je sjednocení kritérií pro klasifikaci a označování látek a směsí.

Německý institut pro stavební techniku (Berlín)

Německý ústav pro průmyslovou normalizaci nebo jím vydaná německá národní norma

Evropská norma

Výbušná atmosféra může vzniknout spojením vzduchu a hořlavých plynů, par nebo mlhy za atmosférických podmínek.

Výbušné prostředí - zóny:

  • Zóna 0 = výbušná atmosféra je přítomna trvale, po dlouhé časové období nebo často
  • Zóna 1 = výbušná atmosféra se příležitostně může vyskytnout
  • Zóna 2 = výbušná atmosféra se vyskytuje zřídka a jen krátce

Aktivní skladování:

Sklady, ve kterých dochází k manipulaci s nebezpečnými látkami (např. plnění, stáčení...), patří do zóny 1, proto je nutností technické větrání.

Pasivní skladování:

Při pasivním skladování hořlavin uvnitř skladu může vzniknout zóna 2, přičemž je doporučeno přidat technické větrání dle normy 65 0201.

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

H-věty jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí a nahrazují dřívější R-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

P-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi a nahrazují dřívější S-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

R-věty jsou dřívější věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí, které byly na základě nařízení GHS nahrazeny H-větami se stejným účelem a obdobným obsahem.

S-věty jsou dřívější pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi, které jsou na základě nařízení GHS nahrazeny P-větami se stejným účelem a obdobným obsahem.

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Nařízení REACH je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky

Směrnice o ocelových vanách

Teplota vznícení je nejnižší teplota, při které se optimální směs par nebo plynů dané látky se vzduchem za předepsaných podmínek vznítí.

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, při které se za přesně definovaných podmínek vytvoří nad hladinou hořlavé kapaliny takové množství par, že jejich směs se vzduchem přiblížením plamene vzplane a ihned uhasne.