Předpisové skladování a manipulace s dezinfekčními prostředky

Předpisové skladování a manipulace s dezinfekčními prostředky

Díky naléhavosti současné koronavirové pandemie jsme si všichni zvykli na všudypřítomné dezinfekční prostředky a máme nevědomky tendenci přehlížet bezpečnostní rizika jejich používání a skladování. Dezinfekční prostředky můžeme zjednodušeně rozdělit na jednu skupinu na vodní bázi a na druhou na alkoholové bázi. Z hlediska nebezpečnosti jsou horší dezinfekce na bázi alkoholu, neboť jsou vysoce hořlavé a platí pro ně tudíž pravidla pro skladování hořlavin. Například limit pro skladování hořlavin I. třídy v jednom požárním úseku bez nutnosti dalších protipožárních opatření, odvětrávání, atd. je pouhých 50 l, což nyní mnoho distributorů dezinfekčních prostředků přesahuje. Pokud je na takovém místě s touto hořlavinou i aktivně pracováno, např. je stáčena do menších nádob, je nutné i zvážení ochrany před výbuchem. Páry hořlavin jsou obvykle těžší než vzduch a mohou u podlahy dosáhnout ve směsi se vzduchem výbušné koncentrace a následně stačí např. zajiskření v zásuvce, nebo výboj statické elektřiny na plastové podlahové krytině či koberci a nastane exploze.

Pro skladování hořlavin nad obecný limit lze bezpečně použít např. požárně odolné skříně s odolností až 90 minut nebo pro větší množství požárně odolné kontejnery tvořící díky certifikované požární odolnosti samostatný požární úsek. Pro dezinfekční prostředky na vodní bázi, kde nehrozí požární rizika, doporučujeme použití záchytných van, skladovacích skříní a depotů či kontejnerů se záchytnými vanami pro ochranu životního prostředí a s možností uzamčení pro zamezení přístupu nepovolaných osob. Pro agresivní koncentrované přípravky pro další ředění jsou k dispozici polyethylenové skříně a depoty s vysokou chemickou odolností.

Naše řešení pro předpisovou manipulaci s dezinfekčními prostředky

 

 

 

FALCON bezpečnostní nádoby

Pro skladování, přepravu a úspornou spotřebu

Bezpečnostní nádoby FALCON jsou ideálním řešením v případě, že potřebujete stáčet dezinfekční prostředky z velkých nádob, následně je skladovat a přepravovat. Postřikovací a dávkovací konve zajistí obzvláště úspornou spotřebu.

FALCON bezpečnostní nádoby